Liczba gości: 762
Data wszczęcia postępowania: 2017-08-25
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: „OBSŁUGA PUNKTU INFORMACJI DROGOWEJ W GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje obsługę Punktu Informacji Drogowej, w którym pracownicy wskazani do pełnienia funkcji Dyżurnych Punktu Informacji Drogowej zbierają, gromadzą i przekazują zainteresowanym informacje o warunkach ruchu na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Gdańsku, w tym także informacje związane z przejezdnością dróg, sytuacjami nadzwyczajnymi, zimowym utrzymaniem dróg krajowych. Zakres usługi objętej zamówieniem wynosi maksymalnie 9198 godzin dyżuru.
Numer przetargu: O.GD.Z-1.2413.13.2017
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie od dnia 1 października 2017 r. (lub od dnia podpisania umowy, jeśli termin ten będzie późniejszy) do dnia 30 września 2018 r.
Wadium: 5 000 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 60%
Doświadczenie Dyżurnych – 24%
Czas reakcji – 16%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna poniżej.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Konrad Droma
Termin składania ofert: 2017-09-04 11:00:00
Miejsce składania ofert: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU,
UL. SUBISŁAWA 5, 80-354 GDAŃSK, pok. nr 10
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj