Liczba gości: 4401
Data wszczęcia postępowania: 2017-08-29
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 Gdańsk;
Tel. centrali 58 51-12-400; fax 58 51-12-405;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536; REGON 017511575-00043.
Przedmiot zamówienia: Uwaga !!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert !!! Projekt budowlany wraz z materiałami do uzyskania decyzji ZRID, projekt wykonawczy, materiały przetargowe oraz pełnienie nadzoru autorskiego:
„ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22” z podziałem na 3 części
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:
Projekt budowlany wraz z materiałami do uzyskania decyzji ZRID, projekt wykonawczy, materiały przetargowe oraz pełnienie nadzoru autorskiego pn.: ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22 z podziałem na 3 części zamówienia:
Część nr 1: Projekt budowlany wraz z materiałami do uzyskania decyzji ZRID, projekt wykonawczy, materiały przetargowe oraz pełnienie nadzoru autorskiego pn.: ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA ODCINKU KNYBAWA – GNOJEWO;
Część nr 2: Projekt budowlany wraz z materiałami do uzyskania decyzji ZRID, projekt wykonawczy, materiały przetargowe oraz pełnienie nadzoru autorskiego pn.: ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA ODCINKU CISY – MALBORK;
Część nr 3: Projekt budowlany wraz z materiałami do uzyskania decyzji ZRID, projekt wykonawczy, materiały przetargowe oraz pełnienie nadzoru autorskiego pn.: ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA ODCINKU MALBORK – KRÓLEWO
Zamówienie obejmuje:
- wykonanie mapy do celów projektowych,
- wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego,
- wykonanie opracowań środowiskowych, niezbędnych do prawidłowego przygotowania oraz zrealizowania zadania,
- wykonanie dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji ZRID, w tym mapy z projektami podziału działek,
- wykonanie dokumentacji geotechnicznej oraz wyników badań istniejącej konstrukcji nawierzchni,
- wykonanie Specyfikacji Technicznych, Przedmiarów, Kosztorysów Ofertowych, Kosztorysu Inwestorskiego,
- opracowanie odpowiedzi na pytania wykonawców oraz dokonywanie ewentualnych modyfikacji opracowanych dokumentów w okresie trwania postępowania przetargowego na realizację robót wg wymagań SIWZ,
- wyznaczenie projektów podziału na gruncie oraz oznaczenie granic słupami PD oraz wykonanie II etapu prac podziałowych – ujawnienie zmian w ewidencji gruntów i budynków,
- sprawowanie nadzoru autorskiego.
Numer przetargu: O.GD.I-1.2413.15.2017
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie:
dla Części nr 1: 49 miesięcy,
dla Części nr 2: 42 miesiące,
dla Części nr 3: 48 miesięcy,
licząc od dnia podpisania Umowy, z zachowaniem terminów pośrednich określonych w SIWZ, Tom II OPZ, pkt II.3.9.
1. Na okres wykonania zamówienia składają się następujące terminy pośrednie.
dla Części nr 1:
a) 15 miesięcy – wykonanie Etapu I zamówienia określonego w Tabeli Opracowań Projektowych,
b) 6 miesięcy – procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,
c) 16 miesięcy – okres trwania robót budowlanych,
d) 12 miesięcy – okres rękojmi za wady dla robót budowlanych wykonanych na podstawie przedmiotu niniejszej Umowy.
dla Części nr 2:
a) 12 miesięcy – wykonanie Etapu I zamówienia określonego w Tabeli Opracowań Projektowych,
b) 6 miesięcy – procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,
c) 12 miesięcy – okres trwania robót budowlanych,
d) 12 miesięcy – okres rękojmi za wady dla robót budowlanych wykonanych na podstawie przedmiotu niniejszej Umowy.
dla Części nr 3:
a) 12 miesięcy – wykonanie Etapu I zamówienia określonego w Tabeli Opracowań Projektowych,
b) 6 miesięcy – procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,
c) 18 miesięcy – okres trwania robót budowlanych,
d) 12 miesięcy – okres rękojmi za wady dla robót budowlanych wykonanych na podstawie przedmiotu niniejszej Umowy.
2. Okres wykonania zamówienia określony w p. 1. jest terminem szacunkowym i zależy od okresów trwania procedury przetargowej na realizację robót budowlanych oraz od okresu trwania samych robót budowlanych, w związku z tym okres wykonania zamówienia może ulec wydłużeniu lub skróceniu.
Wadium: TAK
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
- dla Części nr 1 - 16 000,00 PLN (słownie złotych: szesnaście tysięcy);
- dla Części nr 2 - 3 000,00 PLN (słownie złotych: trzy tysiące);
- dla Części nr 3 - 30 000,00 PLN (słownie złotych: trzydzieści tysięcy).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 60%
Zespół projektowy - 40%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Pana Stefana Kowalczyka do kontaktowania się z Wykonawcami.
Termin składania ofert: 2017-10-09 11:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
w pokoju nr 10
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Modyfikacja treści SIWZ: Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert został przesunięty na dzień 09.10.2017 r. Godzina pozostała bez zmian.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Część nr 1,2,3 ARKAS – PROJEKT Sp. z o.o. Sp. k., Al. Piłsudskiego 75A, budynek B, 10-460 Olsztyn
Cena: Część nr 1: cena brutto: 694 950,00 zł;
Część nr 2: cena brutto: 198 030,00 zł;
Część nr 3: cena brutto: 1 191 870,00 zł.
Data udzielenia zamówienia: Część 1,2,3: 03.01.2018 r.
Liczba otrzymanych ofert: Część nr 1: 5 ofert;
Część nr 2: 3 oferty;
Część nr 3: 3 oferty.
Oferta z najniższą ceną: Część nr 1: cena brutto: 694 950,00 zł;
Część nr 2: cena brutto: 198 030,00 zł;
Część nr 3: cena brutto: 1 191 870,00 zł.
Oferta z najwyższa ceną: Część nr 1: cena brutto: 1 532 703,00 zł;
Część nr 2: cena brutto: 561 864,00 zł;
Część nr 3: cena brutto: 1 631 841,00 zł.
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj