Liczba gości: 2211
Data wszczęcia postępowania: 2017-08-28
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław
Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi krajowej nr 39 na odcinkach Biedrzychów – Wyszonowice, Częstocice – Owczary”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia publicznego obejmuje wykonanie:
a)dokumentacji projektowej w postaci m.in. Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego, Dokumentacji Przetargowej dla inwestycji zlokalizowanej w ciągu drogi krajowej nr 39 obejmującej przebudowę drogi na odcinkach Biedrzychów - Wyszonowice (od ok km 22+296 do ok km 25+400) oraz Częstocice – Owczary (od ok km 36+500 do ok km 40+542).
b)pełnienie czynności nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót budowlanych
w oparciu o sporządzoną dokumentację projektową.
Numer przetargu: O.WR.D-3.2413.131.2017
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane do 31.12.2021 r., w tym:
TERMIN I – przekazanie materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do ich zatwierdzenia przez Zamawiającego w terminie 3 miesięcy od daty podpisania umowy
TERMIN II- przekazanie Raportu Oddziaływania na Środowisko w terminie 14 dni od daty zakończenia inwentaryzacji przyrodniczej
TERMIN III - Przekazanie kompletu* opracowań projektowych stanowiących materiały do wniosku o wydanie decyzji o zgodzie na realizację inwestycji drogowej (w tym PROJEKT BUDOWLANY) celem ich weryfikacji i rozpatrzeniu na posiedzeniu ZOPI i Raport nr 1 opisany w pkt. 5.2.2 OPZ w terminie 12 miesięcy od daty złożenia w Organie wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ) lecz nie dłużej niż 60 dni od daty ostateczności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
TERMIN IV- Przekazanie kompletu* opracowań projektowych stanowiących materiały do wniosku o wydanie decyzji o zgodzie na realizację inwestycji drogowej poprawionych (uzupełnionych) zgodnie z postanowieniami Posiedzenia ZOPI w terminie 14 dni od daty Posiedzenia ZOPI
TERMIN V – Przekazanie kompletu** opracowań projektowych (PROJEKTY WYKONAWCZE, DOKUMENTACJA PRZETARGOWA) celem ich weryfikacji i rozpatrzeniu na Posiedzeniu ZOPI i Raport nr 2 opisany w pkt. 5.2.2 OPZ w terminie 1 miesiąca od daty wydania decyzji ZRID
TERMIN VI – Przekazanie kompletu**opracowań projektowych (PROJEKTY WYKONAWCZE, DOKUMENTACJA PRZETARGOWA) poprawionych (uzupełnionych) zgodnie z postanowieniami Posiedzenia ZOPI w terminie 14 dni od daty Posiedzenia ZOPI
TERMIN VII – Wykonanie II etapu podziału nieruchomości w terminie do 1 miesiąca od daty wydania ostateczności decyzji ZRID
TERMIN VIII - Czynności nadzoru autorskiego – Przewidywany termin pełnienia nadzoru autorskiego do 31.12.2021 roku
* komplet opracowań projektowych stanowią materiały wymienione w cz. I formularza cenowego
** komplet opracowań projektowych stanowią materiały wymienione w cz. II formularza cenowego
Planowany okres gwarancji: 24 miesiące od daty odbioru końcowego dokumentacji projektowej (podpisania protokołu odbioru końcowego dokumentacji projektowej).
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena (C) – 60 % = 60 pkt.
Jakość (J) – 15 % = 15 pkt.
Zarządzanie projektem (Z) – 10 % = 10 pkt.
Doświadczenie Projektanta branży drogowej (D) – 15 % = 15 pkt.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ w wersji papierowej można uzyskać w siedzibie Zamawiającego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław, II piętro, pokój 2.05
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Pelc
tel. 71 33 47 378 , fax. 71 36 70 086 lub 71 33 47 363, e-mail: apelc@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2017-10-25 09:30:00
Miejsce składania ofert: w siedzibie Zamawiającego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław, sekretariat (I piętro, pokój 1.01)
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Modyfikacja treści SIWZ: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
Oferty powinny być złożone w terminie do 25 października 2017r., do godziny 09:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 października 2017r. o godzinie 10:00.

Oferty powinny być złożone w terminie do 17 października 2017r., do godziny 09:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 października 2017r. o godzinie 10:00.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MERITUM PROJEKT Marek Myrcik - ul. Gliwicka 228, 40-861 Katowice
Cena: 688 800,00 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 16.02.2018 r.
apelc@gddkia.gov.pl drukuj