Liczba gości: 3137
Data wszczęcia postępowania: 2017-09-05
Zamawiający: Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad działający poprzez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
Przedmiot zamówienia: UWAGA!!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: NOWY TERMIN:
26-10-2017r. „Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Reńska Wieś – Większyce - Poborszów”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem inwestycji objętej niniejszym zadaniem jest rozbudowa drogi krajowej nr 45 polegająca na: wykonanie jezdni szer. 7,00m z obustronnymi poboczami szer. 0,50m z mieszanki SMA, wykonanie ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, zjazdów indywidualnych i publicznych, zatok autobusowych, dróg transportu rolnego, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, budowę stanowiska do ważenia pojazdów.
W celu poprawy bezpieczeństwa, zadanie przewiduje przebudowę w Reńskiej Wsi skrzyżowania skanalizowanego dróg krajowych nr 45,38 i drogi wojewódzkiej
nr 418 na rondo turbinowe oraz rozbudowę ronda w Większycach.
Numer przetargu: O.Op.D-3.2412.30.2017 (52)
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do dnia 15-11-2019r.
Wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 600.000,00 PLN
(słownie złotych: sześćset tysięcy złotych 00/100 groszy)
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:
w Banku Gospodarstwa Krajowego nr 22 1130 1219 0026 3102 9790 0001
(w tytule przelewu należy wpisać nazwę lub nr postępowania co umożliwi identyfikację wpłaty
b) poręczeniach bankowych;
c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
d) gwarancjach bankowych;
e) gwarancjach ubezpieczeniowych;
f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240 ).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 60 pkt
Doświadczenie Kierownika Budowy - 20 pkt
Liczba zatrudnionych osób bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy -20 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia dostępna jest na niniejszej stronie internetowej w miejscu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz w siedzibie Zamawiającego w pokojach 307-309 po uprzednim pisemnym zapotrzebowaniu.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: - w sprawach przedmiotu zamówienia – Ryszard Osiński - tel. 77 40 16 320
- w sprawach procedury przetargowej – Daria Hołówko – tel. 77 40-16-370
Termin składania ofert: 2017-10-26 10:50:00
Miejsce składania ofert: Siedziba GDDKiA Oddział w Opolu przy ul. Niedziałkowskiego nr 6, w pokoju nr 101, (sekretariat): 26.10.2017r. godz. 10:50
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ: W związku z dokonaną zmianą treści SIWZ Zamawiający zgodnie z art. 12a ust. 2 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert do dnia 26-10-2017 r. do godziny 10:50. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 11:00.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE OFERTY Z DNIA 02-02-2018 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: „Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Reńska Wieś – Większyce - Poborszów” przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano uznając ją za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Konsorcjum firm: ADAC-LEWAR Sp. z o. o. ul. Słoneczna 11, 42-141 Przystajń – Lider Konsorcjum; Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o. o. ul. Kłosowa 4, 47-206 Kędzierzyn –Koźle – Partner Konsorcjum; Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk ul. Sosnowiecka 11, 48-100 Głubczyce – Partner Konsorcjum - z ceną ofertową brutto: 34.790.492,89 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote 89/100) - doświadczeniem zawodowym Kierownika Budowy: 2 zadania - zadeklarowaną liczbą zatrudnionych osób bezrobotnych (w rozumieniu ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) przy realizacji zamówienia: 3 osoby Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert które zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Tom I – pkt 19.1: cena - 60%, doświadczenie Kierownika Budowy – 20% liczba zatrudnionych osób bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - 20%. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w IDW a jego oferta nie podlega odrzuceniu oraz otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 87,80. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: „Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Reńska Wieś – Większyce - Poborszów” przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano uznając ją za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: M-Silnice a.s. Husova 1697, 530 03 Pardubice, Republika Czeska - z ceną ofertową brutto: 33.517.505,20 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony pięćset siedemnaście tysięcy pięćset pięć złotych 20/100) - doświadczeniem zawodowym Kierownika Budowy: 3 zadania - zadeklarowaną liczbą zatrudnionych osób bezrobotnych (w rozumieniu ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) przy realizacji zamówienia: 3 osoby Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert które zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Tom I – pkt 19.1: cena - 60%, doświadczenie Kierownika Budowy – 20% liczba zatrudnionych osób bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - 20%. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w IDW a jego oferta nie podlega odrzuceniu oraz otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 100. W dniu 08-01-2018 r. Zamawiający unieważnia czynność wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 28-12-2017 r.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Konsorcjum firm:
ADAC-LEWAR Sp. z o. o.
ul. Słoneczna 11,
42-141 Przystajń – Lider Konsorcjum;

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
i Mostowych
Sp. z o. o.
ul. Kłosowa 4,
47-206 Kędzierzyn –Koźle – Partner Konsorcjum;

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk
ul. Sosnowiecka 11,
48-100 Głubczyce – Partner Konsorcjum
Cena: 34.790.492,89 zł
Data udzielenia zamówienia: 16-02-2018
Liczba otrzymanych ofert: 4
Oferta z najniższą ceną: 33.517.505,20 zł
Oferta z najwyższa ceną: 39.384.787,64 zł
przetargi_opole@gddkia.gov.pl drukuj