Liczba gości: 3177
Data wszczęcia postępowania: 2017-09-09
Zamawiający: Skarb Państwa
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
Prowadzący postępowanie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.:
Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Lębork (wraz z Obwodnicą Lęborka) - Obwodnica Trójmiasta. Zadanie 2: w. Bożepole Wielkie (z węzłem) – w. Luzino (z węzłem)
Opis przedmiotu zamówienia: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Lębork (wraz z Obwodnicą Lęborka) - Obwodnica Trójmiasta. Zadanie 2: w. Bożepole Wielkie (z węzłem) – w. Luzino (z węzłem).
Wykonawca w ramach usługi zarządza, pełni kontrolę i nadzór inwestorski, a także współpracuje ze służbami Zamawiającego w zakresie sprawozdawczości i promocji realizowanego Projektu unijnego.
Numer przetargu: O.Gd.I-4.2410.4.2017
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby Usługa została zrealizowana w terminie do zakończenia i rozliczenia Kontraktu na roboty budowlane będącego przedmiotem nadzoru.
Minimalny termin realizacji Usługi będzie wynosił 58 miesięcy od daty podpisania Umowy z zastrzeżeniem możliwości zawieszenia realizacji Usługi opisanym w Tomie II SIWZ.
Maksymalny termin realizacji Usługi będzie wynosił 64 miesięcy z zastrzeżeniem możliwości zawieszenia realizacji Usługi opisanym w Tomie II SIWZ.
Wadium: 100 000,00 PLN (słownie złotych: sto tysięcy).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60%
Jakość – 22%
Doświadczenie personelu Konsultanta - 18%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna poniżej.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Jakub Witkowski
Termin składania ofert: 2017-11-03 11:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i AutostradOddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pok. nr 10
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Lafrentz Polska Sp. z o.o.
ul. Zbąszyńska 29
60-359 Poznań
Cena: 8 656 653,90 zł
Data udzielenia zamówienia: 14.06.2018 r.
Liczba otrzymanych ofert: 7
Oferta z najniższą ceną: 7 244 700,00 zł
Oferta z najwyższa ceną: 13 905 053,15 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj