Liczba gości: 838
Data wszczęcia postępowania: 2017-09-11
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: „Wymiana uszkodzonych dylatacji przyczółkowych wybranych obiektów mostowych znajdujących się w ciągu dróg zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Gdańsku”
Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje wymianę uszkodzonych dylatacji przyczółkowych następujących obiektów mostowych:
- Wiadukt w ciągu drogi krajowej nr 7 w km 6+507 nad linią PKP w m. Leźno,
- Wiadukt w ciągu drogi krajowej nr 55 w km 60+867 nad linią PKP w m. Kwidzyn,
- Most w ciągu drogi krajowej nr 91 w km 19+891 nad rz. Radunią w m. Pruszcz Gdański,
- Wiadukt nad drogą krajową nr S6 w km 331+835 w ciągu ul. Słowackiego w m. Gdańsk Matarnia,
- Wiadukt (lewy) w ciągu drogi krajowej nr S6 w km 314+120 nad ul. Sakowicza w m. Gdynia Demptowo.
Numer przetargu: O.Gd.Z-4.2412.17.2017
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 50 dni – licząc od daty przekazania terenu budowy. Minimalny termin realizacji zamówienia wynosi 30 dni – licząc od daty przekazania terenu budowy.
Wadium: 20 000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60 %
Okres gwarancji A – 22 %
Okres gwarancji B – 8 %
Termin realizacji – 10 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna poniżej.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Jakub Witkowski
Termin składania ofert: 2017-09-26 11:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pok. nr 10
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Postępowanie unieważniono z pow: Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1579), Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział w Gdańsku, zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.
Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione gdyż nie złożono żadnej oferty.
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj