Liczba gości: 790
Data wszczęcia postępowania: 2017-09-12
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Uwaga !!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert !!! OBSŁUGA PUNKTU INFORMACJI DROGOWEJ W GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje obsługę Punktu Informacji Drogowej, w którym pracownicy wskazani do pełnienia funkcji Dyżurnych Punktu Informacji Drogowej zbierają, gromadzą i przekazują zainteresowanym informacje o warunkach ruchu na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Gdańsku, w tym także informacje związane z przejezdnością dróg, sytuacjami nadzwyczajnymi, zimowym utrzymaniem dróg krajowych. Zakres usługi objętej zamówieniem wynosi maksymalnie 6124 godzin dyżuru.
Numer przetargu: O.GD.Z-1.2413.16.2017
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie od dnia 1 października 2017 r. (lub od dnia podpisania umowy, jeśli termin ten będzie późniejszy) do dnia 31 maja 2018 r.
Wadium: 5 000 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60 %
Doświadczenie Dyżurnych – 24 %
Czas reakcji – 16 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna poniżej.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Jakub Witkowski
Termin składania ofert: 2017-09-21 11:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pok. nr 10
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ManBroker Sp. z o.o.
ul. Macierzy Szkolnej 4
80-308 Gdańsk
Cena: 224 469,10 zł
Data udzielenia zamówienia: 27.09.2017 r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: 224 469,10 zł
Oferta z najwyższa ceną: 224 469,10 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj