Liczba gości: 1456
Data wszczęcia postępowania: 2017-09-15
Zamawiający: 1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 Gdańsk
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 07:30 do 15:30
NIP 584-24-56-536; REGON 017511575-00043

2. Prowadzący postępowanie:
GDDKiA Oddział w Gdańsku
Rejon w Tczewie
Adres: 83-110 Tczew, ul. Armii Krajowej 84
Tel. 58 777 04 50; fax 58 777 04 52
Godziny urzędowania od 07:00 do 15:00
Przedmiot zamówienia: POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA DK 22 W MIEJSCOWOŚCI KRÓLEWO W RAMACH PBDK - PROGRAM LIKWIDACJI MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH
Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie robót w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 22 w miejscowości Królewo zgodnie z Dokumentacjami projektowymi pn: „Przebudowa drogi krajowej nr 22 w m. Królewo w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 22 w miejscowościach Królewo w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”.
Numer przetargu: O.Gd.Z-15.2412.16.2017
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 listopada 2017 r. Minimalny termin realizacji zamówienia do dnia 20 listopada 2017 r.
Zamawiający informuje, że termin realizacji zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert, zgodnie z zapisami pkt. 19 IDW.
Najkrótszy możliwy termin realizacji zamówienia to do dnia 20 listopada 2017 r.
Drugi proponowany termin realizacji zamówienia to do dnia 25 listopada 2017 r.
Najdłuższy możliwy termin realizacji zamówienia to do dnia 30 listopada 2017 r.
Wadium: TAK - Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena (C) o wadze 60 % = 60 pkt
Okres gwarancji (G) o wadze 30 % = 30 pkt
Termin realizacji (T) o wadze 10 % = 10 pkt
Razem 100 % = 100 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępne na stronie internetowej Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza P. Rajmunda Kirszenstein do kontaktowania się z Wykonawcami: tel. 58 777 04 50; fax 58 777 04 52; e-mail: rejon_tczew@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2017-10-02 09:00:00
Miejsce składania ofert: GDDKiA Oddział w Gdańsku
Rejon w Tczewie
Adres: 83-110 Tczew, ul. Armii Krajowej 84
w pokoju nr 13 (sekretariat) w terminie do dnia 02.10.2017 r. do godz. 09:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych ”STRZELBUD” Sp. z o.o., ul. Lotnicza 3, 82-500 Kwidzyn
Cena: cena netto: 1 902 391,70 zł,
podatek VAT 23 %: 437 550,09 zł,
cena brutto: 2 339 941,79 zł.
Data udzielenia zamówienia: 27.10.2017r.
Liczba otrzymanych ofert: 2 oferty
Oferta z najniższą ceną: cena netto: 1 902 391,70 zł,
podatek VAT 23 %: 437 550,09 zł,
cena brutto: 2 339 941,79 zł.
Oferta z najwyższa ceną: cena netto: 2 852 164,91 zł,
podatek VAT 23 %: 655 997,93 zł,
cena brutto: 3 508 162,84 zł.
rejon_tczew@gddkia.gov.pl drukuj