Liczba gości: 1078
Data wszczęcia postępowania: 2017-09-18
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 Gdańsk;

Prowadzący postępowanie:
GDDKiA Oddział w Gdańsku
Rejon w Słupsku;
Adres: 76-200 Słupsk, ul. Sportowa 28
Przedmiot zamówienia: „POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO POPRZEZ REMONT ELEMENTÓW NAWIERZCHNI ISTNIEJĄCYCH DRÓG ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ GDAŃSK W OBRĘBIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ ”
- z podziałem na 3 części zamówienia.
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje budowę zatok autobusowych w ciągu dróg krajowych nr 20, 21, 55 i 95 z podziałem na 3 części:
1) Część nr 1 - „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont elementów nawierzchni istniejących dróg administrowanych przez GDDKiA Oddział Gdańsk w obrębie przystanków komunikacji zbiorowej w Rejonie
w Kościerzynie”:
a) DK 20 w miejscowości Głodowo w km 198+250, str. P,
b) DK 20 w miejscowości Głodowo w km 198+175, str. L,
c) DK 21 w miejscowości Kowalewice w km 5+345, str. P,
d) DK 21 w miejscowości Kowalewice w km 5+430, str. L,
e) DK 21 w miejscowości Kowalewice w km 6+250, str. P,
f) DK 21 w miejscowości Kowalewice w km 6+150, str. L,

2) Część nr 2 - „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont elementów nawierzchni istniejących dróg administrowanych przez GDDKiA Oddział Gdańsk w obrębie przystanków komunikacji zbiorowej w Rejonie
w Słupsku”:
a) DK 21 w miejscowości Moczydło w km 35+310, str. P,
b) DK 21 w miejscowości Moczydło w km 35+200, str. L,

3) Część nr 3 - „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont elementów nawierzchni istniejących dróg administrowanych przez GDDKiA Oddział Gdańsk w obrębie przystanków komunikacji zbiorowej w Rejonie
w Tczewie”:
4) DK 91 w miejscowości Rudno w km 58+420, str. L,
5) DK 91 w miejscowości Rudno w km 58+500, str. P,
6) DK 55 w miejscowości Kwidzyn w km 65+145, str. L,
7) DK 55 w miejscowości Kwidzyn w km 65+255, str. P,

Roboty drogowe w szczególności:
- roboty przygotowawcze – wytyczenie geodezyjne,
- przeszukanie terenu budowy na obecność niewybuchów
- rozbiórka istniejących elementów przeznaczonych do rozebrania,
- roboty ziemne: wykonanie wykopów i nasypów,
- roboty drogowe,
- roboty wykończeniowe: humusowanie z obsianiem, reprofilacja rowów,
umocnienie skarp płytami ażurowymi,
- roboty związane z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego ( m.in. ponowne
ustawienie elementów dróg i ulic),
- wykonanie oznakowania oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
- geodezyjne pomiary powykonawcze,
- układanie linii kablowej oświetlenia 0,4 kV,
- budowa słupów oświetlenia,
- badania i pomiary linii kablowej NN.
Numer przetargu: O.GD.Z-14.2412.15.2017
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 40 dni licząc od daty przekazania terenu budowy Minimalny termin realizacji zamówienia wynosi 30 dni licząc od daty przekazania terenu budowy.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości odpowiedniej dla poszczególnych Części zamówienia:
- Część nr 1 – 12 000,00 PLN (słownie złotych: dwanaście tysięcy 00/100);
- Część nr 2 – 5 000,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100).
- Część nr 3 – 10 000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 60 %
Okres gwarancji 30%
Termin realizacji 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Anna Żurawska
tel. 59 842 94 93 wew. 39 fax. 59 845 29 17
Termin składania ofert: 2017-10-03 09:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Gdańsku Rejon w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Sportowa 28
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: Postępowanie przetargowe unieważniono, gdyż ceny złożonych ofert, na wszystkie części zamówienia, przewyższają kwoty, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na ich sfinansowanie.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
rejon_slupsk@gddkia.gov.pl drukuj