Liczba gości: 3608
Data wszczęcia postępowania: 2017-09-19
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
prowadzący postepowanie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków
telefon: (48) (12) 417 21 79; 417 21 83; 61 637 07; 616 37 13
faks: (48) (12) 411 01 18
e-mail: przetargi_krakow@gddkia.gov.pl
godziny urzędowania: od 8:00 do 16:00
Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej w stadium Koncepcji Programowej dla zadania: „Budowa Obwodnicy Zabierzowa w ciągu drogi krajowej nr 79”
Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji dla odcinka drogi od węzła Modl-niczka (dawniej Radzikowskiego) do włączenia do istniejącej DK79 w miejscowości Rudawa w przebiegu zgodnym z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach [materiał wyjściowy nr 1], Koncepcji Programowej [Dokument 4], Opinii geotechnicznej, Projektów robót geologicznych dla dokumentacji geologiczno - inżynierskich, Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, Projektu robót geologicznych dla dokumentacji hydrogeologicznej, Dokumentacji hydrogeologicznej, dokumentacji badań gruntów [Dokument 7, Dokument 4]. [Dokument 7], Przedmiarów i kosztorysów [Dokument 5].
Numer przetargu: O.Kr.D-3.2413.20.2017
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby Usługa została zrealizowana w terminie 18 miesięcy od podpisania umowy
Wadium: TAK
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 PLN (słownie złotych: dwadziescia tysięcy 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena (C) - 60 % = 60 pkt
Doświadczenie Projektanta Drogowego (D) - 20 % = 20 pkt
Zespół Projektowy (ZP) - 10 % = 10 pkt
Zawodowa integracja osób (ZI) - 10 % = 10 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) jest dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Beata Kowalska
Termin składania ofert: 2017-11-27 11:00:00
Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych, III piętro, pokój 305
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Modyfikacja treści SIWZ: Zgodnie z art 12a ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiajacy informuje o dokonaniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający zamieści na niniejszej stronie pełną treść ogłoszenia zmian po jego publikacji w DUUE albo po upływie 48 godz. od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej- zgodnie z art 11c i art 11 ust 7d ustawy Pzp.
zmiana terminu składania ofert 27.11.2017 do godz 11:00
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: W dniu 15.12.2017 r. jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę: Mosty Katowice Sp. z o.o. 40-555 Katowice, ul. Rolna 12 z zaoferowaną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 3.229.172,51 PLN (słownie: trzy miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt dwa złote 51/100) Uzasadnienie faktyczne i prawne: Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwaną „SIWZ”) Tom I, pkt 19.1., którymi były: Cena – 60% (oferta najkorzystniejsza uzyskała 56,95 pkt), Doświadczenie projektanta drogowego(D) - 20 % (oferta najkorzystniejsza uzyskała 20 pkt), Doświadczenie zespołu projektantów(ZP) - 10 % (oferta najkorzystniejsza uzyskała 10 pkt), Zawodowa Integracja Osób (ZI) – 10% (oferta najkorzystniejsza uzyskała 10 pkt). Zamawiający informuje, że zastosował procedurę określoną w art. 24 aa ustawy Pzp, tj. w pierwszej kolejności dokonał oceny ofert, a następnie zbadał czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Ogłoszeniu o zamówieniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu oraz otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 96,95 pkt. obliczoną zgodnie z wzorami określonymi w SIWZ, Tom I, pkt 19.1. Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację – w załączniku do niniejszego pisma.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Mosty Katowice Sp. z o.o. 40-555 Katowice, ul. Rolna 12
Cena: 3.229.172,51
Data udzielenia zamówienia: 29.12.2017
Liczba otrzymanych ofert: 9
Oferta z najniższą ceną: 3.064.914,00zł
Oferta z najwyższa ceną: 4.634.271,00
bkowalska@gddkia.gov.pl drukuj