Liczba gości: 569
Data wszczęcia postępowania: 2017-10-02
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
00-874 Warszawa, ul. Wronia 53
telefon: 0-22 375 87 28, faks 0-22 375 86 21
Przedmiot zamówienia: ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISU POGWARANCYJNEGO DLA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego na okres 12 miesięcy dla sprzętu informatycznego wyszczególnionego w załączniku nr 1 do Tomu II (IPU) SIWZ, a użytkowanego w GDDKiA. W/w sprzęt informatyczny znajduje się w siedzibie GDDKiA w Warszawie przy ul. Wroniej 53. Usługa obejmuje naprawę wszystkich wykrytych usterek i wad oraz uszkodzeń eksploatowanego sprzętu informatycznego.
Numer przetargu: DPR.DPR-2.2413.25.2017.BDG.0
Termin realizacji: Zamówienie będzie realizowane w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Wadium: NIE
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 60 %
Czas realizacji zgłoszenia serwisowego 40 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: W sprawach przedmiotu zamówienia: Piotr Grzelak, Dariusz Nowak tel. (022) 375 87 32, (022) 375 86 44, e-mail: pgrzelak@gddkia.gov.pl, dnowak@gddkia.gov.pl
W sprawach procedury: Bartłomiej Siudak, tel.: (022) 375 86 21, faks: (022) 375 87 88, e-mail: bsiudak@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2017-10-13 11:00:00
Miejsce składania ofert: Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Wronia 53,
w Kancelarii, parter, pokój nr 004
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
bsiudak@gddkia.gov.pl drukuj