Liczba gości: 668
Data wszczęcia postępowania: 2017-09-29
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
00-874 Warszawa, ul. Wronia 53
telefon: 0-22 375 87 28, faks 0-22 375 86 21
Przedmiot zamówienia: DOSTAWA SYSTEMU WYKRYWANIA ZAGROŻEŃ I ATAKÓW OPARTEGO O STATYSTYKI SIECIOWE ORAZ SYSTEMU AKCELERACJI I OPTYMALIZACJI ŁĄCZY WAN WRAZ Z WDROŻENIEM
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu wykrywania zagrożeń i ataków opartego o statystyki sieciowe oraz systemu akceleracji i optymalizacji łączy WAN wraz z wdrożeniem.
Realizacja zamówienia będzie polegała na dostawie urządzeń wraz z wymaganymi licencjami i serwisem gwarancyjnym oraz wdrożeniu polegającym na instalacji, konfiguracji systemu wykrywania zagrożeń i ataków opartym o statystyki sieciowe oraz systemu akceleracji i optymalizacji łączy WAN. Wdrożenie będzie obejmowało dostosowanie systemów do pracy w sieci GDDKiA.
Numer przetargu: DPR.DPR.2-2413-26-2017-BDG.12
Termin realizacji: Wykonanie zamówienia w terminie do 160 dni od dnia podpisania umowy
Wadium: TAK-
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
60.000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena oferty- 60 %
Termin wykonania zamówienia- 20 %
Gwarancja- 20 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego- www.gddkia.gov.pl w zakładce zamówienia publiczne
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: W sprawach przedmiotu zamówienia: Robert Zawadzki tel. (022) 375 87 38, e mail: rzawadzki@gddkia.gov.pl,
W sprawach procedury: Bartłomiej Siudak, tel.: (022) 375 86 61, e-mail: bsiudak@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2017-11-09 11:15:00
Miejsce składania ofert: Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Wronia 53,
w Kancelarii, parter, pokój nr 004
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
bsiudak@gddkia.gov.pl drukuj