Liczba gości: 762
Data wszczęcia postępowania: 2017-10-06
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 Gdańsk;

Prowadzący postępowanie:
GDDKiA Oddział w Gdańsku
Rejon w Słupsku;
Adres: 76-200 Słupsk, ul. Sportowa 28
Przedmiot zamówienia: UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT !!!
„POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO POPRZEZ REMONT ELEMENTÓW NAWIERZCHNI ISTNIEJĄCYCH DRÓG ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ GDAŃSK W OBRĘBIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ W REJONIE W TCZEWIE”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje budowę zatok autobusowych w ciągu dróg krajowych nr 55 i 91 wraz z wykonaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu, oznakowania pionowego oraz przebudową oświetlenia:
1) DK 91 w miejscowości Rudno w km 58+420, str. L,
2) DK 91 w miejscowości Rudno w km 58+500, str. P,
3) DK 55 w miejscowości Kwidzyn w km 65+145, str. L,
4) DK 55 w miejscowości Kwidzyn w km 65+255, str. P,
Roboty drogowe w szczególności:
- roboty przygotowawcze – wytyczenie geodezyjne,
- przeszukanie terenu budowy na obecność niewybuchów
- rozbiórka istniejących elementów przeznaczonych do rozebrania,
- roboty ziemne: wykonanie wykopów i nasypów,
- roboty drogowe,
- roboty wykończeniowe: humusowanie z obsianiem, reprofilacja rowów, umocnienie skarp płytami ażurowymi,
- roboty związane z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego ( m.in. ponowne
ustawienie elementów dróg i ulic),
- wykonanie oznakowania oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
- geodezyjne pomiary powykonawcze,
- układanie linii kablowej oświetlenia 0,4 kV,
- budowa słupów oświetlenia,
- badania i pomiary linii kablowej NN.
Numer przetargu: O.GD.Z-14.2412.18.2017
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 40 dni licząc od daty przekazania terenu budowy Minimalny termin realizacji zamówienia wynosi 30 dni licząc od daty przekazania terenu budowy.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 60%
Okres gwarancji 30%
Termin realizacji 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Anna Żurawska
tel. 59 842 94 93 wew. 39
Termin składania ofert: 2017-10-25 09:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Gdańsku Rejon w Słupsku;
76-200 Słupsk, ul. Sportowa 28
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Postępowanie unieważniono z pow: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.), unieważnia przedmiotowe postępowanie, gdyż cena złożonej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na jej sfinansowanie.
Modyfikacja treści SIWZ: Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 25.10.2017r. do godz. 9.00
rejon_slupsk@gddkia.gov.pl drukuj