Liczba gości: 2467
Data wszczęcia postępowania: 2017-10-20
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 00-874 Warszawa ul. Wronia 53
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług doradczych o charakterze technicznym w projektach drogowych - w tym projektach drogowych realizowanych w systemie ppp – w wybranych korytarzach obecnych i planowanych autostrad oraz projektach dzierżawy miejsc obsługi podróżnych
Numer przetargu: DPR.DPR-2.2413.24.2017.DPP.25
Termin realizacji: Zgodnie z SIWZ
Wadium: TAK, 100.000,00 PLN (sto tysięcy zł)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Zgodnie z SIWZ
Termin składania ofert: 2017-11-30 11:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 00-874 Warszawa ul. Wronia 53 w kancelarii, parter, pokój 004
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
bsiudak@gddkia.gov.pl drukuj