Liczba gości: 1859
Data wszczęcia postępowania: 2017-10-28
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
telefon: 58 51-12-400; faks 58 51-12-405
Przedmiot zamówienia: PEŁNIENIE NADZORU NAD PROJEKTOWANIEM I REALIZACJĄ ROBÓT ORAZ ZARZĄDZANIE KONTRAKTEM PN.:
„ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA ODCINKU CZARLIN - KNYBAWA”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Czarlin - Knybawa”.
Wykonawca w ramach usługi zarządza, pełni kontrolę i nadzór inwestorski, a także współpracuje ze służbami Zamawiającego w zakresie sprawozdawczości i promocji realizowanego Projektu.
Kontrakt na roboty budowlane będzie realizowany w oparciu o „Warunki Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Wykonawcę. COSMOPOLI CONSULTANTS, wydanie angielsko - polskie 2000. Tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999”.
Wykonawca w ramach Umowy będzie wykonywał czynności przypisane Inżynierowi w wyżej wymienionych Warunkach Kontraktowych.
Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w SIWZ.
Numer przetargu: O.GD.I-4.2413.19.2017
Termin realizacji: 1. Zamawiający wymaga, aby Usługa została zrealizowana w terminie do zakończenia i rozliczenia Kontraktu na roboty budowlane będących przedmiotem nadzoru.
2.Minimalny termin realizacji Usługi będzie wynosił 40 miesięcy od daty podpisania Umowy z zastrzeżeniem możliwości zawieszenia realizacji Usługi opisanym w Tomie II SIWZ.
3.Maksymalny termin realizacji Usługi będzie wynosił 46 miesięcy z zastrzeżeniem możliwości zawieszenia realizacji Usługi opisanym w Tomie II SIWZ.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 60 000,00 PLN (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60% = 60 pkt
Jakość – 28% = 28 pkt
Doświadczenie personelu Wykonawcy – 12% = 12 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Elizę Mróz do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. 58 511 24 40 , fax. 58 511 24 17, e-mail: emroz@gddkia.gov.pl; sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2017-12-07 11:00:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk

w pokoju nr 10 w terminie do 07.12.2017 r., do godz. 11:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Multiconsult Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Cena: cena brutto: 3 662 866,20 zł
Data udzielenia zamówienia: 05.03.2018 r.
Liczba otrzymanych ofert: 8
Oferta z najniższą ceną: cena brutto: 3 662 866,20 zł
Oferta z najwyższa ceną: cena brutto: 8 564 694,18 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj