Liczba gości: 552
Data wszczęcia postępowania: 2017-11-03
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5
Przedmiot zamówienia: Dystrybucja energii elektrycznej przeznaczonej na potrzeby zasilania urządzeń zlokalizowanych w pasie drogowym drogi krajowej nr 20 na odcinku „Obwodnicy Kościerzyny”, będącej w obszarze oddziaływania Operatora Sieci Dystrybucyjnej.
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dystrybucja energii elektrycznej przeznaczonej
na potrzeby zasilania urządzeń w które została wyposażona droga nr 20 na odcinku Obwodnicy Kościerzyny, będące w obszarze oddziaływania Operatora Sieci Dystrybucyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne (Dz.U. 2017.220 t.j. z dnia 2017.02.06) do PPE określonych w zestawieniu obiektów zasilanych w energię elektryczną
Numer przetargu: O.Gd.Z-13.2413.14.2017
Wadium: NIE
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Wiesław Repiński tel.58-686-40-71, fax 58 686-33-49, e-mail: sekretariat_koscierzyna.gddkia.gov.pl
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: z wolnej ręki
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ENERGA OPERATOR S.A.
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk
Cena: 0
Data udzielenia zamówienia: 22.11.2017
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: Energa-Operator S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk - oferta nie zawiera ceny, opłaty i stawki za świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wynikają z Taryfy Operatora Systemu Dystrybucji zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i nie podlegają negocjacjom.
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj