Liczba gości: 658
Data wszczęcia postępowania: 2017-11-08
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: DOSTAWA BONÓW TOWAROWYCH DLA GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie do siedziby GDDKiA Oddział w Gdańsku bonów towarowych papierowych z nadrukowanymi, widocznymi nominałami oraz z nadrukowaną datą ważności bonów nie krótszą niż 6 miesięcy licząc od daty podpisania umowy. Bony towarowe papierowe winny mieć odpowiednie zabezpieczenie.
Numer przetargu: O.GD.ZFŚS.2414.20.2017
Termin realizacji: 5 dni licząc od daty podpisania umowy.
Wadium: NIE
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 1) Cena - 40 %
2) Liczba placówek realizujących bony na terenie woj. pomorskiego - 60 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Zamieszczona poniżej.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Jakub Witkowski
Termin składania ofert: 2017-11-16 10:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
w pokoju nr 10 w terminie do dnia 16.11.2017 r. , do godz. 10:00
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o.
ul. Kłobucka 25
02-699 Warszawa
Cena: 146 050,00 zł (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy pięćdziesiąt złotych 00/100).
Data udzielenia zamówienia: 23.11.2017
Liczba otrzymanych ofert: 1
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj