Liczba gości: 1153
Data wszczęcia postępowania: 2017-11-16
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: „DOZOROWANIE I OCHRONA OSÓB I MIENIA W GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU UL. SUBISŁAWA 5”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest „Dozorowanie i ochrona osób i mienia w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku ul. Subisława 5”
Numer przetargu: O.GD.F-2.2413.20.2017
Termin realizacji: 31.12.2017 - 31.12.2021 r.
Wadium: nie
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie przepisów określonych w Rozdziale 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1579) zwanej dalej „ustawą Pzp”.
Ogłoszenie o zamówieniu dostępne jest na stronie zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Jakub Witkowski
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, w sekretariacie, w terminie do dnia 24.11.2017 r. do godziny 10:00.
Miejsce otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie wskazanej w punkcie poprzednim, w pokoju
nr 11 (sala konferencyjna), w dniu 24.11.2017 r. o godziny 10:05.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury:
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MEMLING SECURITY Sp. z o. o.,
Al. Grunwaldzka 309, 80-309 Gdańsk
Cena: 594 966,74 zł
Data udzielenia zamówienia: 22.12.2017 r.
Liczba otrzymanych ofert: 14
Oferta z najniższą ceną: 533 733,40 zł
Oferta z najwyższa ceną: 1 206 777,60 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj