Liczba gości: 853
Data wszczęcia postępowania: 2017-11-28
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
telefon: 58 51 12 400, faks: 58 51 12 405
e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl
adres strony internetowej www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536; REGON 017511575-00043.
Przedmiot zamówienia: SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKACH GDDKiA ODDZIAŁ W GDAŃSKU I JEDNOSTKACH TERENOWYCH z podziałem na 6 części
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje sprzątanie pomieszczeń biurowych i socjalnych w budynkach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku oraz siedzibach jednostek terenowych - Rejonów i Obwodów Drogowych, w podziale na 6 części zamówienia:
1) Część nr 1 - Sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynku administracyjnym i laboratorium drogowym w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
2) Część nr 2 - Sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynkach Rejonu i Obwodów Drogowych Rejonu w Człuchowie;
3) Część nr 3 - Sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynkach Rejonu i Obwodów Drogowych Rejonu w Gdańsku;
4) Część nr 4 - Sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynkach Rejonu i Obwodów Drogowych Rejonu w Kościerzynie;
5) Część nr 5 - Sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynkach Rejonu i Obwodów Drogowych Rejonu w Słupsku;
6) Część nr 6 - Sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynkach Rejonu i Obwodów Drogowych Rejonu w Tczewie.
Numer przetargu: O.GD.F-2.2413.21.2017
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie (w zakresie wszystkich części) zostało zrealizowane w terminie od dnia 01.01.2018 r. (lub od dnia podpisania umowy, jeżeli termin ten będzie późniejszy) do dnia 31.12.2018 r.
Wadium: TAK Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości odpowiedniej dla poszczególnych części zamówienia:
Część nr 1: 2 800 zł (słownie złotych: dwa tysiące osiemset),
Część nr 2: 400 zł (słownie złotych: czterysta),
Część nr 3: 1 900 zł (słownie złotych: tysiąc dziewięćset),
Część nr 4: 600 zł (słownie złotych: sześćset),
Część nr 5: 800 zł (słownie złotych: osiemset),
Część nr 6: 1 000 zł (słownie złotych: tysiąc).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 1. Cena - 60%
2. Jakość oferowanych usług - 20%
3. Kontrola Jakości Pracy - 15%
4. Aspekty społeczne – zatrudnienie osób niepełnosprawnych do realizacji zamówienia - 5%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych – p. Ewa Bladzikowska,
b) w sprawach procedury przetargowej – p. Eliza Mróz
Termin składania ofert: 2017-12-06 11:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk w pokoju nr 10
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Część nr 1,2,3,4,5,6 Konsorcjum firm: „JANTAR 2” Sp. z o.o., ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk; „JANTAR” Sp. z o.o., ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk
Cena: Część nr 1: cena brutto: 152 287,90 zł;
Część nr 2: cena brutto: 41 328,00 zł;
Część nr 3: cena brutto: 87 822,00 zł;
Część nr 4: cena brutto: 34 125,12 zł;
Część nr 5: cena brutto: 56 088,00 zł;
Część nr 6: cena brutto: 74 833,20 zł.
Data udzielenia zamówienia: Część 1,2,3,4,5,6: 28.12.2017 r.
Liczba otrzymanych ofert: Część nr 1: 3 oferty;
Część nr 2: 2 oferty;
Część nr 3: 4 oferty;
Część nr 4: 2 oferty;
Część nr 5: 2 oferty;
Część nr 6: 3 oferty.
Oferta z najniższą ceną: Część nr 1: cena brutto: 148 510,22 zł;
Część nr 2: cena brutto: 41 328,00 zł;
Część nr 3: cena brutto: 87 822,00 zł;
Część nr 4: cena brutto: 34 125,12 zł;
Część nr 5: cena brutto: 56 088,00 zł;
Część nr 6: cena brutto: 31 920,00 zł.
Oferta z najwyższa ceną: Część nr 1: cena brutto: 270 414,42 zł;
Część nr 2: cena brutto: 56 973,60 zł;
Część nr 3: cena brutto: 95 202,00 zł;
Część nr 4: cena brutto: 53 136,00 zł;
Część nr 5: cena brutto: 91 216,80 zł;
Część nr 6: cena brutto: 74 833,20 zł.
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj