Liczba gości: 969
Data wszczęcia postępowania: 2017-12-23
Zamawiający: 1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 Gdańsk;
Tel. centrali 58 51-12-400; fax 58 51-12-405;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536; REGON 017511575-00043.
2. Prowadzący postępowanie:
GDDKiA Oddział w Gdańsku, Rejon w Gdańsku;
Adres: ul. Budowlanych 70; 80-298 Gdańsk;
Tel. 58 342-68-10; fax 58 342-68-13;
Godziny urzędowania od 7:00 do 15:00.
Przedmiot zamówienia: „KONSERWACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZLOKALIZOWANEJ W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR S6 I S7 ORAZ SEPARATORÓW ZLOKALIZOWANYCH W CIĄGU DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA O/GDANSK REJON W GDAŃSKU”
Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje przeglądy, konserwacje oraz doraźne naprawy kanalizacji deszczowej w zakresie niżej wymienionych urządzeń:
- osadniki betonowe - 224 szt;
- kolektory deszczowe - 64 km;
- przykanaliki – 2 373 szt.;
- zbiorniki retencyjne - 26 szt.
- separatory - 64 szt.
Numer przetargu: O.GD.Z-12.2413.22.2017
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie od dnia 01.03.2018 r. lub od daty podpisania umowy (jeżeli data ta będzie późniejsza ) do dnia 31.12.2020 r.
Wadium: TAK 30 000,00 PLN (słownie złotych: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60 %
Czas reakcji – 40 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie www Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Karolinę Komosińską do kontaktowania się z Wykonawcami.
Termin składania ofert: 2018-02-06 11:00:00
Miejsce składania ofert: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU,
REJON W GDAŃSKU, UL. BUDOWLANYCH 70, 80-298 GDAŃSK
w sekretariacie
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Eurotrex Sp. z o.o.
ul. Olsztyńska 1 A, Biskupice
42-256 Olsztyn
Cena: cena umowna netto 828 745,25 zł,
podatek VAT 8 % 66 299,62 zł,
cena umowna brutto 895 044,87 zł,
(cena umowna brutto słownie: osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści cztery złote 87/100 złotych)
Data udzielenia zamówienia: 28.03.2018 r.
Liczba otrzymanych ofert: 6
Oferta z najniższą ceną: cena umowna netto 828 745,25 zł,
podatek VAT 8 % 66 299,62 zł,
cena umowna brutto 895 044,87 zł,
(cena umowna brutto słownie: osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści cztery złote 87/100 złotych)
Oferta z najwyższa ceną: cena umowna netto 2 406 520,00 zł,
podatek VAT 8 % 192 521,60 zł,
cena umowna brutto 2 599 041,60 zł,
(cena umowna brutto słownie: dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści jeden złotych 60/100 złotych)
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj