Liczba gości: 444
Data wszczęcia postępowania: 2018-02-13
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
ul. Subisława 5; 80-354 Gdańsk
Prowadzący postepowanie:
GDDKiA Oddział w Gdańsku
Rejon w Gdańsku;
ul. Budowlanych 70
80-298 Gdańsk
tel. 58 342 68 24; fax: 58 342 68 13
Przedmiot zamówienia: „Dystrybucja energii elektrycznej przeznaczonej na potrzeby zasilania urządzeń zlokalizowanych w pasie drogowym drogi krajowej nr 6
w m. Strzebielino, drogi krajowej nr 20 w m. Żukowo i drogi ekspresowej nr S7 na odcinku od km 17+172
do km 48+926 ( kilometraż według projektu) będącej w obszarze oddziaływania Operatora Sieci Dystrybucyjnej”
Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje dystrybucję energii elektrycznej przeznaczonej na potrzeby zasilania urządzeń zlokalizowanych w pasie drogowym drogi krajowej nr 6 w m. Strzebielino, drogi krajowej nr 20 w m. Żukowo i drogi ekspresowej nr S7 na odcinku od km 17+172 do km 48+926, będącej w obszarze oddziaływania Operatora Sieci Dystrybucyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne (tj. Dz.U. 2017 r., poz. 220 z dnia 06.02.2017 r.).
Szacowane roczne zużycie energii wynosi około 719 700 kWh.
Numer przetargu: O.Gd.Z-12.2413.03.2018
Termin realizacji: Dystrybucja energii ma się odbywać od dnia podpisania umowy na czas nieokreślony.
Wadium: NIE
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 100%
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: z wolnej ręki
Załączniki:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ENERGA-OPERATOR SA.
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk
Cena: Cena netto: 534 472,40 zł
Podatek VAT 23%: 122 928,65 zł
Cena brutto: 657 401,05 zł
Data udzielenia zamówienia: 17/05/2018
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: Cena netto: 534 472,40 zł
Podatek VAT 23%: 122 928,65 zł
Cena brutto: 657 401,05 zł
Oferta z najwyższa ceną: Cena netto: 534 472,40 zł
Podatek VAT 23%: 122 928,65 zł
Cena brutto: 657 401,05 zł
rejon_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj