Liczba gości: 1592
Data wszczęcia postępowania: 2018-02-14
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 Gdańsk;
Tel. centrali 58 51-12-400; fax 58 51-12-405;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536; REGON 017511575-00043.
Przedmiot zamówienia: Dostawa energii elektrycznej do obiektów administracyjno-biurowych oraz obiektów i urządzeń infrastruktury drogowej administrowanych przez GDDKiA Oddział w Gdańsku
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 220) do obiektów i urządzeń infrastruktury drogowej administrowanych przez GDDKiA Oddział w Gdańsku w okresie od dnia 01 czerwca 2018 r. do 31 maja 2019 r. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy wynosi:
• Energia elektryczna w taryfie B11 – około 93 000 kWh;
• Energia elektryczna w taryfie B22 – około 305 000 kWh;
• Energia elektryczna w taryfie B23 – około 1 020 000 kWh;
• Energia elektryczna w taryfie C11o – około 65 980 kWh;
• Energia elektryczna w taryfie C11 – około 1 451 425 kWh;
• Energia elektryczna w taryfie C12a – około 236 400 kWh;
• Energia elektryczna w taryfie C12b – około 2 040 902 kWh;
• Energia elektryczna w taryfie C12w – około 606 621 kWh;
• Energia elektryczna w taryfie C22b – około 1 261 340 kWh;
• Energia elektryczna w taryfie R – około 29 950 kWh.
Numer przetargu: O.GD.Z-12.2414.1.2018
Termin realizacji: 1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie od dnia 01.06.2018 r. do dnia 31.05.2019 r. z zastrzeżeniem pkt 2.
2. Rozpoczęcie przez Wykonawcę dostaw energii elektrycznej stanowiącej przedmiot zamówienia nie może nastąpić wcześniej, niż po skutecznym rozwiązaniu umowy, na podstawie której dotychczas Zamawiający nabywał energię elektryczną oraz skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u OSD i wejściu w życie umowy/umów dystrybucyjnych. W przypadku umów, których okres obowiązywania kończy się w trakcie trwania realizacji przedmiotu zamówienia, rozliczanie wg nowych stawek, uzyskanych w wyniku przedmiotowego postępowania, nastąpi od momentu wygaśnięcia obowiązujących Zamawiającego umów kompleksowych oraz skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u OSD i wejściu w życie umowy/umów dystrybucyjnych i obowiązujących do dnia 31 maja 2019 r.
Wadium: TAK 30 000,00 PLN (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 100 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: - w sprawach technicznych i/lub merytorycznych – p. Zbigniew Wrzesiński
- w sprawach procedury przetargowej – p. Eliza Mróz
Termin składania ofert: 2018-03-27 11:00:00
Miejsce składania ofert: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU,
UL. SUBISŁAWA 5, 80-354 GDAŃSK
w pokoju nr 10 w terminie do dnia 27.03.2018 r., do godz. 11:00
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EWE energia Sp. z o.o., ul. 30 Stycznia 67, 66-300 Międzyrzecz
Cena: cena brutto: 2 106 925,89 zł
Data udzielenia zamówienia: 30.04.2018 r.
Liczba otrzymanych ofert: 4
Oferta z najniższą ceną: cena brutto: 2 106 925,89 zł
Oferta z najwyższa ceną: cena brutto: 2 165 524,49 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj