Liczba gości: 545
Data wszczęcia postępowania: 2018-04-10
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5 , 40-017 Katowice.
telefon: 32/258-62-81- 5, faks 32/ 259-87-10
Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na rektyfikacji kładki dla pieszych nad drogą DK94 km 15+889 w m. Czeladź
Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje: 1. Lokalizacja: Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest nad drogą krajową nr 94 w km 15+889 w m. Czeladź. 2. Parametry obiektu: Długość obiektu: 47,38 m Szerokość obiektu: 3,00 m Łożyska: stalowe styczne Ustrój nośny tworzą trzy przęsła swobodnie podparte. Konstrukcję nośną przęseł stanowią dwa dźwigary dwuteowe o wysokości 500 mm (w przęsłach nad drogą) oraz od 300 do 700 mm (w przęśle skarpowym). Pomiędzy dźwigarami znajduje się pomost stalowy oparty na ruszcie z dwuteowników i teowników (w przęsłach nad drogą) oraz na dwuteowych poprzecznicach (przęsło skarpowe). Na pomoście znajduje się żelbetowa płyta. Podpory w postaci stalowych słupów posadowione bezpośrednio. Po obu stronach obiektu znajdują się schody. 3. Zakres zadania obejmuje: 1) Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na wykonanie rektyfikacji kładki dla pieszych w celu wyeliminowania kolizji obiektu ze skrajnią drogi krajowej nr 94. 2) Wykonanie robót budowlanych polegających na rektyfikacji kładki dla pieszych wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robót budowlanych na podstawie opracowanej Dokumentacji projektowej. 4. Szczegółowy zakres zadania obejmuje: 1) Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na wykonanie rektyfikacji kładki dla pieszych w celu wyeliminowania kolizji obiektu ze skrajnią drogi krajowej nr 94 na podstawie przedstawionej w pkt. 1.1.1 PFU koncepcji. Dokumentacja powinna zawierać rozwiązania zapewniające uzyskanie pod obiektem skrajni o wysokości min. 4,70m i uwzględniać wszystkie niezbędne do wykonania prace w tym czynności o których mowa w pkt. 1.1.2 PFU. 2) Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Przedmiotowy projekt powinien uwzględniać zawężenie obu jezdni drogi krajowej nr 94 do jednego pasa ruchu dla każdej z jezdni na etapie realizacji robót. 3) Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu. 4) Opracowanie niezbędnych materiałów i uzyskanie prawomocnego pozwolenia na realizację zadania budowlanego na podstawie stosownego pełnomocnictwa 5) Roboty przygotowawcze, organizacja, oznakowanie i zabezpieczenie terenu prowadzenia robót. 6) Wprowadzenie zatwierdzonej tymczasowej organizacji ruchu. 7) Wykonanie robót budowlanych. 8) Wprowadzenie zatwierdzonej docelowej organizacji ruchu. 9) Uporządkowanie terenu 10) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiającemu. 5. Wymagania formalno - prawne: Zamawiający oświadcza, że sprawy związane z zawiadomieniem o rozpoczęciu robót, zgodnie z wymogami prawa budowlanego, zostaną uregulowane przez GDDKiA Oddział w Katowicach przy udziale Wykonawcy. Odpowiednie dokumenty zostaną przekazane Wykonawcy. 6. Personel Wykonawcy: Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie i skierowanie do realizacji przedmiotu umowy odpowiedniej ilości osób (kadry) stosownie do zakresu oraz rodzaju robót w tym również osób z wymaganymi uprawnieniami. Do obowiązków Wykonawcy należy również prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia oraz nadzór nad osobami o których mowa powyżej. W czasie prowadzenia robót budowlanych przez Wykonawcę wymagana jest obecność właściwego dla danej branży kierownika robót, potwierdzona wpisem do dziennika budowy.
Numer przetargu: O.KA.D-3.2412.22.2018
Termin realizacji: 1. Zamawiający wymaga, aby Przedmiot zamówienia został zrealizowany:
1) Opracowanie kompletnej Dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 2 a) Umowy (SIWZ TOM II) oraz materiałów do uzyskania prawomocnego pozwolenia na realizację zadania budowalnego, wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji, pozwoleń, opinii i innych dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 2 a) Umowy (SIWZ TOM II) i przekazanie ich Zamawiającemu: w terminie zgodnym ze złożoną ofertą Wykonawcy.
2) Termin zakończenia Robót: do 2 miesięcy od daty uzyskania prawomocnego pozwolenia na realizację zadania budowlanego lecz nie dłużej niż do 9 grudnia 2018r. Za prawomocne pozwolenie Zamawiający uzna dokonanie przez Wykonawcę skutecznego Zgłoszenia Robót nie wymagających pozwolenia na budowę lub uzyskanie ostatecznej (prawomocnej) Decyzji o pozwoleniu na budowę.
2. Termin opracowania Dokumentacji projektowej stanowi kryterium oceny ofert, opisane w pkt. 19.1.2 IDW. Najdłuższy możliwy Termin opracowania Dokumentacji projektowej wynosi: do 4 miesięcy od daty zawarcia umowy. Minimalny Termin opracowania Dokumentacji projektowej wynosi: do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Wadium: TAK, 5 000,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 60,00
termin opracowania Dokumentacji projektowej 20,00
okres gwarancji jakości 10,00
zatrudnienie osoby bezrobotnej 10,00
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ dostępna na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Pani Agnieszka Koczy
Termin składania ofert: 2018-04-25 08:45:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice
pok. 303 (piętro III)
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Postępowanie unieważniono z pow: Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp – cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
akoczy@gddkia.gov.pl drukuj