Liczba gości: 4955
Data wszczęcia postępowania: 2018-04-13
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5 , 40-017 Katowice.
telefon: 32/258-62-81- 5, faks 32/ 259-87-10
Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji w stadium Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego (STEŚ) oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi S11 w woj. śląskim
Opis przedmiotu zamówienia: Zakres Usługi: sporządzenie opracowań przedprojektowych dla budowy drogi S11 w woj. Śląskim.
Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzania:
1. Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe (dalej STEŚ);
2. Materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
Zadanie obejmuje dwa jednolite odcinki realizacyjne drogi ekspresowej S11:
Odcinek I: Obwodnica Tarnowskich Gór;
Odcinek II: granica województwa śląskiego/opolskiego do obwodnicy Tarnowskich Gór.
Szczegółowo zakres przedmiotu niniejszego zamówienia określony został w Tomach I–III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Termin realizacji Usługi wynosi 14 miesięcy, licząc od daty zawarcia Umowy.
Numer przetargu: O.KA.D-3.2413.26.2018
Termin realizacji: 14 miesięcy
Wadium: TAK, 36.000,00 PLN (słownie złotych: trzydzieści sześć tysięcy)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 60 pkt
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ dostępna na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Pani Barbara Sibik
Pani Monika Ulżyk
Termin składania ofert: 2018-06-04 11:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice
pok. 303 (piętro III)
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Complex Projekt Sp. z o.o. Biuro Projektowo - Konsultingowe,
ul. Armii Krajowej 6, 40-698 Katowice
Cena: Cena oferty brutto: 2 786 712,60 zł.
Data udzielenia zamówienia: 09.10.2018r.
Liczba otrzymanych ofert: 9
Oferta z najniższą ceną: Cena oferty brutto: 2 786 712,60 zł.
Oferta z najwyższa ceną: Cena oferty brutto: 8 302 103,94 zł.
bsibik@gddkia.gov.pl mulzyk@gddkia.gov.pl drukuj