Liczba gości: 311
Data wszczęcia postępowania: 2018-04-10
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
prowadzący postępowanie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków
telefon: (48) (12) 417 21 83; 417 21 79; 616 37 07; 616 37 13
faks: (48) (12) 411 01 18
e-mail: przetargi_krakow@gddkia.gov.pl
godziny urzędowania: od 8:00 do 16:00
Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i budowa trzech mostów w miejscowości Nowa Wieś w ciągu drogi krajowej nr 75 z podziałem na części
Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie i budowa trzech mostów w miejscowości Nowa Wieś w ciągu drogi krajowej nr 75 w podziale na następujące części:
Część 1 – obejmująca zaprojektowanie i budowę mostu na potoku Kotowski
w miejscowości Nowa Wieś w km 84+573 drogi krajowej nr 75,
Część 2 – obejmująca zaprojektowanie i budowę mostu na potoku Wiśnicz
w miejscowości Nowa Wieś w km 85+875 drogi krajowej nr 75,
Część 3 – obejmująca zaprojektowanie i budowę mostu na potoku Łosie
w miejscowości Nowa Wieś w km 88+866 drogi krajowej nr 75.
Numer przetargu: O.KR.D-3.2411.2.2018
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby prace projektowe i roboty budowlane wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały wykonane w terminie nie dłuższym niż 28 miesięcy, licząc (zgodnie z kodeksem cywilnym) od daty podpisania umowy.
Pożądany termin realizacji wynosi 26 miesięcy od daty podpisania umowy, zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin realizacji”.
Do czasu realizacji przedmiotu zamówienia wlicza się okres zimowy (tj. od 15 grudnia do 15 marca).
Wadium: TAK
Cześć 1: 72 000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100),
Cześć 2: 72 000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100),
Cześć 3: 72 000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena (C) – 60 % = 60 pkt
Okres gwarancji jakości (G) - 20% = 20 pkt
Termin realizacji (T) - 10% = 10 pkt
Zawodowa integracja osób (Z) - 10 % = 10 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) jest dostępna:
- bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Małgorzata Przyjemska
Termin składania ofert: 2018-05-07 11:30:00
Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych, III piętro, pokój 304
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
mprzyjemska@gddkia.gov.pl drukuj