Liczba gości: 1285
Data wszczęcia postępowania: 2018-04-10
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
prowadzący postępowanie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków
telefon: (48) (12) 417 21 83; 417 21 79; 616 37 07; 616 37 13
faks: (48) (12) 411 01 18
e-mail: przetargi_krakow@gddkia.gov.pl
godziny urzędowania: od 8:00 do 16:00
Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i budowa trzech mostów w miejscowości Nowa Wieś w ciągu drogi krajowej nr 75 z podziałem na części
Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie i budowa trzech mostów w miejscowości Nowa Wieś w ciągu drogi krajowej nr 75 w podziale na następujące części:
Część 1 – obejmująca zaprojektowanie i budowę mostu na potoku Kotowski
w miejscowości Nowa Wieś w km 84+573 drogi krajowej nr 75,
Część 2 – obejmująca zaprojektowanie i budowę mostu na potoku Wiśnicz
w miejscowości Nowa Wieś w km 85+875 drogi krajowej nr 75,
Część 3 – obejmująca zaprojektowanie i budowę mostu na potoku Łosie
w miejscowości Nowa Wieś w km 88+866 drogi krajowej nr 75.
Numer przetargu: O.KR.D-3.2411.2.2018
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby prace projektowe i roboty budowlane wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały wykonane w terminie nie dłuższym niż 28 miesięcy, licząc (zgodnie z kodeksem cywilnym) od daty podpisania umowy.
Pożądany termin realizacji wynosi 26 miesięcy od daty podpisania umowy, zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin realizacji”.
Do czasu realizacji przedmiotu zamówienia wlicza się okres zimowy (tj. od 15 grudnia do 15 marca).
Wadium: TAK
Cześć 1: 72 000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100),
Cześć 2: 72 000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100),
Cześć 3: 72 000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena (C) – 60 % = 60 pkt
Okres gwarancji jakości (G) - 20% = 20 pkt
Termin realizacji (T) - 10% = 10 pkt
Zawodowa integracja osób (Z) - 10 % = 10 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) jest dostępna:
- bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Małgorzata Przyjemska
Termin składania ofert: 2018-05-07 11:30:00
Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych, III piętro, pokój 304
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Część 1 W dniu 25 maja 2018 roku jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 6 złożona przez Wykonawcę: „REMOST” s.c. BUDOWA I REMONTY MOSTÓW, PROJEKTY, EKSPERTYZY Marek Drygała, Jan Drygała, Adam Drygała ul. Tyniecka 3, 32-070 Czernichów z zaoferowaną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 3 788 400,00 PLN (słownie: trzy miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych 00/100). Uzasadnienie faktyczne i prawne: Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwaną „SIWZ”) Tom I, pkt 19.1., którymi były: Cena – o wadze 60% (oferta najkorzystniejsza uzyskała w tym kryterium 60 pkt), Okres gwarancji jakości – o wadze 20% (oferta najkorzystniejsza uzyskała w tym kryterium 20 pkt) Termin realizacji – o wadze 10% (oferta najkorzystniejsza uzyskała w tym kryterium 10 pkt) Zawodowa integracja osób – o wadze 10% (oferta najkorzystniejsza uzyskała w tym kryterium 10 pkt). Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Ogłoszeniu o zamówieniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu oraz otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 pkt obliczoną zgodnie z wzorami określonymi w SIWZ, Tom I, pkt 19.1. IDW. Część 2: W dniu 25 maja 2018 roku jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 6 złożona przez Wykonawcę: „REMOST” s.c. BUDOWA I REMONTY MOSTÓW, PROJEKTY, EKSPERTYZY Marek Drygała, Jan Drygała, Adam Drygała ul. Tyniecka 3, 32-070 Czernichów z zaoferowaną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 3 419 400,00 PLN (słownie: trzy miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy czterysta złotych 00/100). Uzasadnienie faktyczne i prawne: Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwaną „SIWZ”) Tom I, pkt 19.1., którymi były: Cena – o wadze 60% (oferta najkorzystniejsza uzyskała w tym kryterium 60 pkt), Okres gwarancji jakości – o wadze 20% (oferta najkorzystniejsza uzyskała w tym kryterium 20 pkt) Termin realizacji – o wadze 10% (oferta najkorzystniejsza uzyskała w tym kryterium 10 pkt) Zawodowa integracja osób – o wadze 10% (oferta najkorzystniejsza uzyskała w tym kryterium 10 pkt). Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Ogłoszeniu o zamówieniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu oraz otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 pkt obliczoną zgodnie z wzorami określonymi w SIWZ, Tom I, pkt 19.1. IDW. Część 3: W dniu 25 maja 2018 roku jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę: Budownictwo Mosty Drogi BMD Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 70, 33-300 Nowy Sącz na kwotę brutto 2 878 200,00 PLN (słownie: dwa miliony osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych 00/100) uwzgledniającą podatek VAT w wysokości 23%. Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu w zakresie części 3 i została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), tj. na podstawie kryteriów: Cena – o wadze 60% (oferta najkorzystniejsza uzyskała w tym kryterium 60 pkt), Okres gwarancji jakości – o wadze 20% (oferta najkorzystniejsza uzyskała w tym kryterium 8 pkt) Termin realizacji – o wadze 10% (oferta najkorzystniejsza uzyskała w tym kryterium 10 pkt) Zawodowa integracja osób – o wadze 10% (oferta najkorzystniejsza uzyskała w tym kryterium 10 pkt). Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Ogłoszeniu o zamówieniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu oraz otrzymała łącznie 88 punktów obliczonych zgodnie z wzorem określonym w pkt 19.1. Tomu I SIWZ – IDW.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Część 3
Budownictwo Mosty Drogi BMD Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 70, 33-300 Nowy Sącz

Część 1 i Część 2
„REMOST” s.c. BUDOWA I REMONTY MOSTÓW, PROJEKTY, EKSPERTYZY Marek Drygała, Jan Drygała, Adam Drygała ul. Tyniecka 3, 32-070 Czernichów
Cena: Część 3 - 2 878 200,00 PLN

Część 1 - 3 788 400,00 PLN

Część 2 - 3 419 400,00 PLN
Data udzielenia zamówienia: Część 3 04.06.2018r

Część 1 i 2 12.06.2018r
Liczba otrzymanych ofert: Część 3 - 1 szt
Część 1 - 6 szt
Część 2 - 5 szt
Oferta z najniższą ceną: Część 3 - 2 878 200,00 PLN
Część 1 - 3 788 400,00 PLN
Część 2 - 3 419 400,00 PLN
Oferta z najwyższa ceną: Część 3 - 2 878 200,00 PLN
Część 1 - 7 134 000,00 PLN
Część 2 - 6 642 000,00 PLN
mprzyjemska@gddkia.gov.pl drukuj