Liczba gości: 3350
Data wszczęcia postępowania: 2018-04-06
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu,
ul. Siemiradzkiego 5a, 60 - 763 Poznań
Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dk 92 z drogą powiatową nr 1882P Chełmno – Duszniki w m. Chełmno
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Zaprojektowanie i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dk nr 92 z drogą powiatową nr 1882P Chełmno – Duszniki w m. Chełmno.
Numer przetargu: O.PO.D-3.2412.29.2018
Termin realizacji: Termin obowiązywania umowy: 74 dni.
Termin realizacji jest jednym z kryteriów oceny ofert.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: a) cena – 60%
b) termin realizacji – 20%
c) okres gwarancji - 20%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): www.gddkia.gov.pl. (bezpłatnie).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: w sprawach procedury przetargowej – Marcin Kucharczak, tel. 61 8646-305,
Termin składania ofert: 2018-04-24 10:15:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o/Poznań
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań
Biuro Podawcze (parter)
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Budowy i Konserwacji Urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Józef Wojciechowski
ul. Świerkowa 32
Cielimowo
62-220 Niechanowo
Cena: 453.255,00 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 21.05.2018r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
przetargi.poznan@gddkia.gov.pl drukuj