Liczba gości: 665
Data wszczęcia postępowania: 2018-04-06
Zamawiający: Skarb Państwa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa

Prowadzący postępowanie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin
Przedmiot zamówienia: Wykonanie przeglądów podstawowych (rocznych), rozszerzonych (pięcioletnich) oraz szczegółowych drogowych obiektów inżynierskich w 2018 roku w podziale na części
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie przeglądów podstawowych (rocznych), rozszerzonych (pięcioletnich) oraz szczegółowych drogowych obiektów inżynierskich w 2018 roku w podziale na części:
Część 1 – obiekty inżynierskie położone w ciągu dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie Rejon w Międzyrzecu Podlaskim i Rejon w Puławach,
Część 2 – obiekty inżynierskie położone w ciągu dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie Rejon w Chełmie i Rejon w Lubartowie,
Część 3 - obiekty inżynierskie położone w ciągu dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie Rejon w Kraśniku i Rejon w Zamościu.
Numer przetargu: O.LU.D-3.2413.2.2018.jł
Termin realizacji: Maksymalny termin realizacji przedmiotu Umowy ustala się na dzień:
─ 28 września 2018 r. w zakresie dostarczenia podpisanych i uzgodnionych przez Kierowników Rejonów oraz pracowników właściwych rejonów dróg oryginałów wszystkich protokołów z przeglądów wraz z wykazami potrzeb;
─ 30 listopada 2018 r., dostarczenie pozostałych elementów zamówienia tj. wersji elektronicznych opracowanych protokołów z przeglądów w formacie *.SGM oraz dokumentacji fotograficznej wszystkich obiektów inżynierskich.

Termin realizacji zamówienia jest jednocześnie kryterium oceny ofert. Wykonawca może zaproponować skrócenie ww. terminów realizacji przedmiotu umowy za co otrzyma dodatkowe punkty.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
Część pierwsza – 3000 PLN
Część druga – 1000 PLN
Część trzecia – 1000 PLN
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60% = 60 pkt
Doświadczenie Kierownika Zespołu – 20% = 20 pkt
Termin dostarczenia protokołów z przeglądów - 10% = 10 pkt
Termin dostarczenia pozostałych elementów zamówienia – 10% = 10 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Jacek Ławnik tel. 81 534 92 65
Termin składania ofert: 2018-04-17 11:00:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Lublinie
20-075 Lublin, ul. Ogrodowa 21
w Biurze Podawczym (Parter) pokój nr 3
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Postępowanie unieważniono z pow: W części nr 1 postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W dniu 17.04.2018 r. nastąpiło otwarcie ofert w ww. przetargu, złożone zostały dwie oferty z ceną ofertową 299 355,26 zł i 529 994,70 zł, natomiast Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 186 350,00 zł. Z uwagi na fakt, iż cena złożonych ofert przewyższa kwotę
przeznaczoną na finansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, podjęto decyzję o unieważnieniu ww. postępowania.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Część 2 - EMProjekt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice
Część 3 - Trasal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Słowackiego 20, 35-060 Rzeszów
Cena: część 2 - 117 674.10 zł
część 3 - 78 630.21 zł
Data udzielenia zamówienia: część 2 - 25.05.2018 r.
część 3 - 24.05.2018 r.
zam_publ_lublin@gddkia.gov.pl drukuj