Liczba gości: 660
Data wszczęcia postępowania: 2018-04-09
Zamawiający: Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad działający poprzez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole
Przedmiot zamówienia: Remont drogi krajowej nr 46 na odc. Brzęczkowice – Niemodlin od km 80+500 do km 82+600 o dł. 2,100 km
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Remont drogi krajowej nr 46 na odc. Brzęczkowice – Niemodlin od km 80+500 do km 82+600 o dł. 2,100 km .
Zamówienie obejmuje m.in.:
1) zorganizowanie i zabezpieczeniu robót, w tym oznakowanie.
2) frezowanie istniejącej nawierzchni na grubość 4 - 5 cm wraz z wbudowaniem destruktu asfaltowego w pobocza, drogi serwisowe, zjazdy na odległość do 40km lub odwozem na składowisko wskazane przez Zamawiającego, oraz z odsłonięciem poboczy grunt pod ułożenie w-wy ścieralnej i wiążącej
3) wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W wraz z oczyszczeniem i skropieniem - warstwa wiążąca o grub. 5cm
4) wykonanie nawierzchni betonem asfaltowym SMA 11S wraz z oczyszczeniem i skropieniem - warstwa ścieralna o grub. 4cm.
5) Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego
6) przywrócenie terenu budowy do użytkowania.
Numer przetargu: O.Op.D-3.2412.11.2018(18)
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 55 dni od daty przekazania placu budowy przy czym minimalny termin realizacji dopuszczony przez Zamawiającego to 30 dni od daty przekazania placu budowy .
Wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 zł
(słownie złotych: trzydzieści tysięcy złotych 00/100 ).
2.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:
w Banku Gospodarstwa Krajowego nr 22 1130 1219 0026 3102 9790 0001
(w tytule przelewu należy wpisać nazwę lub nr postępowania co umożliwi identyfikację wpłaty)
b) poręczeniach bankowych;
c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
d) gwarancjach bankowych;
e) gwarancjach ubezpieczeniowych;
f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240 ).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena (C) - 60 %
Termin wykonania (T) - 25 %
Długość okresu gwarancji na roboty budowlane (G) - 15 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na niniejszej stronie internetowej lub w siedzibie Zamawiającego przy ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole w pokojach 307-309 po uprzednim pisemnym zapotrzebowaniu.
Termin składania ofert: 2018-04-24 10:50:00
Miejsce składania ofert: Siedziba GDDKiA Oddział w Opolu przy ul. Niedziałkowskiego nr 6, w pokoju nr 101, (sekretariat)
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez : P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika 42-283 Boronów , ul. Grabińska 8 - z ceną ofertową ( brutto ) : 1.440.972,68 zł słownie : jeden milion czterysta czterdzieści tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dwa 68/100 złotych - terminem wykonania – 30 dni , - okresem gwarancji - 5 lat .
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika 42-283 Boronów , ul. Grabińska 8
Cena: 1.440.972,68 zł
Data udzielenia zamówienia: 23.05.2018r.
Liczba otrzymanych ofert: 5
Oferta z najniższą ceną: 1.440.972,68 zł
Oferta z najwyższa ceną: 2.119.026,46 zł
przetargi_opole@gddkia.gov.pl drukuj