Liczba gości: 2103
Data wszczęcia postępowania: 2018-04-10
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
35-959 Rzeszów, ul. Legionów nr 20
Przedmiot zamówienia: Remont Trasy Podskarpowej w Stalowej Woli w ciągu DK 77a w km 2+800-5+318
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Remont Trasy Podskarpowej w Stalowej Woli w ciągu DK 77a w km 2+800-5+318
Numer przetargu: O.RZ.D-3.2411.7.2018
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie 12 m-cy od podpisania umowy (z wyłączeniem okresu zimowego 15 grudnia-15 marca)
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena (C) – 60% = 60 pkt
Okres gwarancji (G)- 20% = 20 pkt
Termin realizacji „T” – 20% = 20 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Zamawiający informuje, że zamieszczane przez Zamawiajacego wszelkie pliki zawierające edytowalne wersje SIWZ lub jej fragmentów należy traktować jedynie jako materiał pomocniczy, a wersjami obowiązującymi są zawsze wersje zamieszczone w formacie pdf lub DjVu.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Katarzyna Lesiak - Wydział Zamówień Publicznych
Termin składania ofert: 2018-05-21 11:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
35-959 Rzeszów, ul. Legionów nr 20
pokój nr 1 - Kancelaria - Dziennik Podawczy
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EUROVIA POLSKA S.A.
Bielany Wrocławskie
ul. Szwedzka 5
55-040 Kobierzyce
Cena: Cena brutto: 7 563 963,30 zł
Data udzielenia zamówienia: 09.08.2018r.
Liczba otrzymanych ofert: 5
Oferta z najniższą ceną: Eurovia Polska S.A.
Bielany Wrocławskie
ul. Szwedzka 5
55-040 Kobierzyce
Cena brutto: 7 563 963,30 zł
Oferta z najwyższa ceną: Konsorcjum firm:
Molter Zakład Usług Transportowo Sprzętowych
w Rudnej Małej sp. z o.o. – Lider Konsorcjum
Rudna Mała 47 B
36-060 Głogów Małopolski
Przedsiębiorstwo Molter
sp. z o. o. – Partner konsorcjum
Rudna Mała 47b
36-060 Głogów Małopolski
Cena brutto: 11 267 642,03 zł
sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl drukuj