Liczba gości: 1341
Data wszczęcia postępowania: 2018-04-09
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon: (68) 325-53-13, 327-10-68; faks (68) 325-34-68 sekretariat_zga@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa drogi krajowej nr 22 od km 29+349 do km 29+402 wraz z przebudową istniejącego mostu przez rzekę Postomia w km 29+374 w miejscowości Krzeszyce”
Opis przedmiotu zamówienia: „Rozbudowa drogi krajowej nr 22 od km 29+349 do km 29+402 wraz z przebudową istniejącego mostu przez rzekę Postomia w km 29+374 w miejscowości Krzeszyce”
Numer przetargu: O.ZG.D-3.2411.2.2018
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany (nastąpi zgłoszenie zakończenia robót potwierdzone przez Zamawiającego) w terminie do dnia 31.08.2019r.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 23 000,00 ZŁ
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 60% = 60 pkt.
Gwarancja jakości - 20% = 20 pkt.
Doświadczenie Kierownika Budowy - 20% = 20 pkt.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.gddkia.gov.pl.
Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP dnia 09-04-2018
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Hanna Kuliczkowska, Małgorzata Głąbowska-Guszpit
Termin składania ofert: 2018-04-25 09:30:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 5 - Biuro Podawcze, parter, w terminie do 25/04/2018 do godziny 09:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Postępowanie unieważniono z pow: Uzasadnienie faktyczne:
W terminie składania ofert, tj. do dnia 25-04-2018 r. do godz. 9:30, w w/w postępowaniu została złożona jedna oferta, z następującą ceną:
STRABAG SP. Z O. O.,
ul. Parzniewska 10,
05-800 Pruszków,
Cena brutto: 4 627 823,45 zł.
Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi brutto – 2 779 483,00 złotych. Z powyższego wynika, iż oferta z najniższą ceną (i jedyna złożona w postępowaniu) przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Uzasadnienie prawne:
Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
sekretariat_zga@gddkia.gov.pl drukuj