Liczba gości: 1407
Data wszczęcia postępowania: 2018-04-09
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław
Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie remontu jezdni północnej autostrady A4
na odcinku Bielany Wrocławskie – Wrocław Wschód wraz z węzłami
oraz odcinkami dróg krajowych nr 5 i 35
Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych decyzji, opinii, uzgodnień i zezwoleń, wykonanie remontu jezdni północnej autostrady A4 w km 153+841 ÷ 155+850 (Bielany Wrocławskie – PPO Karwiany wraz ze wszystkimi łącznicami węzła Bielany Wrocławskie) oraz w km 163+260 ÷ 165+200 (obręb węzła Wrocław Wschód wraz ze wskazanymi łącznicami węzła), wykonanie remontu jezdni manewrowych, ścieżek, drogi dojazdowej na MOP Kajków Południe oraz wykonanie remontu odcinków dróg krajowych nr 5 i nr 35
Numer przetargu: O.WR.D-3.2412.47.2018
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był zrealizowany w terminie:
do 27.09.2018r.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia jest jednym z kryterium oceny ofert.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 300 000,00 zł. (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100).

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 85 1130 1033 0018 8129 2790 0001 (w tytule przelewu należy wpisać nazwę zamówienia lub sygnaturę przetargu)
b) poręczeniach bankowych;
c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
d) gwarancjach bankowych;
e) gwarancjach ubezpieczeniowych;
f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena oferty (C) – waga: 60%
Okres gwarancji (G) – waga: 20%
Termin realizacji części [a] robót – waga: 6%
Termin realizacji części [b] robót – waga: 4%
Termin realizacji części [c] robót – waga: 6%
Termin realizacji części [d] robót – waga: 4%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ w wersji papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Generalnej Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław II piętro, pokój 2.06

Zamawiający informuje, że na życzenie Wykonawcy wyrażone na piśmie lub drogą elektroniczną - SIWZ (Tom III) w formie wydruków Wykonawca otrzyma zgłaszając zapotrzebowania bezpośrednio do: Reprocentrum s.c., 35-111 Rzeszów, ul. Wyspiańskiego 31, adres elektroniczny: gddkia@reprocentrum.pl informując jednocześnie Zamawiającego o zakupie wersji papierowej dokumentacji w Reprocentrum.
Koszt nabycia dokumentacji w Reprocentrum wynosi: 426 PLN brutto.
Pozostałe dokumenty (SIWZ Tom I i II) można uzyskać w siedzibie Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Tomasz Michalski
fax. 71 36 70 086 lub 71 33 47 363,
Termin składania ofert: 2018-04-30 09:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław sekretariat (I piętro, pokój 1.01)
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A.
Kobylarnia 8,
86-061 Brzoza
Cena: 15.198.076,30 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 18.05.2018r.
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: 15.198.076,30 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 25.259.280,00 zł brutto
zamowienia.wroclaw@gddkia.gov.pl drukuj