Liczba gości: 1265
Data wszczęcia postępowania: 2018-04-06
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz
Przedmiot zamówienia: UWAGA! ZMIANA TREŚCI SIWZ. NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT - do 08.06.2018 r. do godz. 09:30. Zimowe utrzymanie dróg na obszarze działania GDDKiA Oddział w Bydgoszczy w sezonach 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 z podziałem na części:
część 1 - Rejon w Świeciu
część 2 - Rejon w Toruniu
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje zimowe utrzymanie dróg na obszarze działania GDDKiA Oddział w Bydgoszczy w sezonach 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 z podziałem na części:
część 1 - Rejon w Świeciu
część 2 - Rejon w Toruniu
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w SIWZ.
Numer przetargu: GDDKiA.O.BY.D-3.2413.3.2018.10
Termin realizacji: w każdej części: od dnia zawarcia umowy do 30 czerwca 2022 roku
Wadium: TAK, w wysokości
część 1: 140 000,00 PLN
część 2: 90 000,00 PLN
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60%
Doświadczenie Przedstawiciela Wykonawcy - Koordynatora usług utrzymaniowych – 20 %
Aspekt środowiskowy - norma emisji spalin EURO 3 lub wyższa - 20%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): dostępna na stronie internetowej Zamawiającego www.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Paweł Wiśniewski
tel. 52 323 45 87
e-mail: pwisniewski@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2018-06-08 09:30:00
Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz, pok. nr 15 (punkt kancelaryjny)
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Część 1 - Rejon w Świeciu: Konsorcjum w składzie: 1. Lider: Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUM” Sp. z o.o., ul. Cegielniana 4, 86-300 Grudziądz, 2. Partner: Zakład Usług Miejskich „ZUM” Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 8, 86-200 Chełmno, z zaoferowaną ceną: 18 148 994,40 PLN brutto. Kryterium „Doświadczenie Przedstawiciela Wykonawcy - Koordynatora usług utrzymaniowych”: Przedstawiciel Wykonawcy - Koordynator usług utrzymaniowych, który zostanie skierowany do realizacji przedmiotu zamówienia posiada większe doświadczenie zawodowe niż to wymagane w warunku opisanym w pkt 7.2.3)b) IDW - doświadczenie w minimum 3 sezonach zimowych. Kryterium „Aspekt środowiskowy - norma emisji spalin EURO 3 lub wyższa”: zadeklarowanie, że nośniki pługosolarek za pomocą, których Wykonawca będzie realizował usługę objętą przedmiotem zamówienia spełniają normę emisji spalin EURO 3 lub wyższą. Część 2 - Rejon w Toruniu: Trans – Masz Przedsiębiorstwo Transportu i Maszyn Drogowych S.A. ul. Na Grobli 4, 73-110 Stargard, z zaoferowaną ceną: 7 874 820,39 PLN brutto. Kryterium „Doświadczenie Przedstawiciela Wykonawcy - Koordynatora usług utrzymaniowych”: Przedstawiciel Wykonawcy - Koordynator usług utrzymaniowych, który zostanie skierowany do realizacji przedmiotu zamówienia posiada większe doświadczenie zawodowe niż to wymagane w warunku opisanym w pkt 7.2.3)b) IDW - doświadczenie w minimum 3 sezonach zimowych. Kryterium „Aspekt środowiskowy - norma emisji spalin EURO 3 lub wyższa”: zadeklarowanie, że nośniki pługosolarek za pomocą, których Wykonawca będzie realizował usługę objętą przedmiotem zamówienia spełniają normę emisji spalin EURO 3 lub wyższą.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Część 1 - Rejon w Świeciu: Konsorcjum w składzie: 1. Lider: Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUM” Sp. z o.o., ul. Cegielniana 4, 86-300 Grudziądz, 2. Partner: Zakład Usług Miejskich „ZUM” Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 8, 86-200 Chełmno,
Część 2 - Rejon w Toruniu: Trans – Masz Przedsiębiorstwo Transportu i Maszyn Drogowych S.A., ul. Na Grobli 4, 73-110 Stargard.
Cena: Cz. 1: 18 148 994,40 PLN brutto
Cz. 2: 7 874 820,39 PLN brutto.
Data udzielenia zamówienia: Cz. 1: 03.10.2018 r.
Cz. 2: 12.09.2018 r.
Liczba otrzymanych ofert: Cz. 1: 3
Cz. 2: 3
Oferta z najniższą ceną: Cz. 1: 14 860 764,06 PLN brutto
Cz. 2: 7 874 820,39 PLN brutto
Oferta z najwyższa ceną: Cz. 1: 21 420 609,90 PLN brutto
Cz. 2: 11 472 529,80 PLN brutto
zamowienia_byd@gddkia.gov.pl drukuj