Liczba gości: 1683
Data wszczęcia postępowania: 2018-04-10
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
35-959 Rzeszów, ul. Legionów nr 20
Przedmiot zamówienia: Budowa wiaduktu nad linią kolejową Dębica – Mielec – Tarnobrzeg i drogą powiatową nr 1113R Stale – Chmielów - Dąbrowica w ciągu drogi krajowej nr 9 Radom – Rzeszów w km 130+556 wraz z rozbiórką istniejącego wiaduktu, budową i rozbiórką objazdu tymczasowego, przebudową dojazdów i odcinka drogi powiatowej nr 1113R Stale – Chmielów - Dąbrowica oraz przebudową urządzeń uzbrojenia terenu
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa wiaduktu nad linią kolejową Dębica – Mielec – Tarnobrzeg i drogą powiatową nr 1113R Stale – Chmielów - Dąbrowica w ciągu drogi krajowej nr 9 Radom – Rzeszów w km 130+556 wraz z rozbiórką istniejącego wiaduktu, budową i rozbiórką objazdu tymczasowego, przebudową dojazdów i odcinka drogi powiatowej nr 1113R Stale – Chmielów - Dąbrowica oraz przebudową urządzeń uzbrojenia terenu.
Zamówienie obejmuje:
- budowę objazdu tymczasowego,
- rozbiórkę istniejącego wiaduktu,
- budowę wiaduktu stałego wraz z dojazdami do wiaduktu,
- rozbiórkę objazdu tymczasowego,
- zabezpieczenie i przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej.
Szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia wymagany do wykonania przedmiotu zamówienia określony został w Dokumentacji Projektowej, tj. w Projekcie Budowlanym, Projekcie Wykonawczym, STWiORB i przedmiarze robót.
Numer przetargu: O.RZ.D-3.2411.10.2018
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie: do dnia 30.09.2019 r., w tym:
1) Budowa objazdu tymczasowego – do 3 miesięcy od daty podpisania umowy
2) Budowa wiaduktu stałego – do 15.06.2019 r.
3) Roboty drogowe, roboty rozbiórkowe objazdu tymczasowego oraz roboty wykończeniowe i przy obiektowe wraz z rekultywacją terenu - do 30.09.2019 r.
Do terminu realizacji zamówienia wlicza się okres zimowy (od 15 grudnia do 15 marca).
Zakres prac koniecznych do wykonania w 2018 r.:
Zakres prac koniecznych do wykonania w 2018 roku obejmuje wykonanie objazdu tymczasowego, rozebranie istniejącego wiaduktu i budowa nowego wiaduktu
w zakresie wykonania fundamentów.

Zakres prac pozostałych do wykonania w 2019 r.:
Zakres prac pozostałych do wykonania w 2019 roku obejmuje kontynuację robót budowlanych przy wiadukcie stałym i dojazdach, rozbiórkę objazdu tymczasowego oraz roboty wykończeniowe i przy obiektowe wraz z rekultywacją terenu.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 190 000,00 PLN (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena (C) – 60% = 60 pkt
Okres gwarancji (G) – 20 % = 20 pkt
Termin realizacji (T) – 15 % = 15 pkt
Zawodowa integracja osób (Z) – 5 % = 5 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Zamawiający informuje, że zamieszczane przez Zamawiajacego wszelkie pliki zawierające edytowalne wersje SIWZ lub jej fragmentów należy traktować jedynie jako materiał pomocniczy, a wersjami obowiązującymi są zawsze wersje zamieszczone w formacie pdf lub DjVu.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Katarzyna Lesiak - Wydział Zamówień Publicznych
Termin składania ofert: 2018-04-30 11:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
35-959 Rzeszów, ul. Legionów nr 20
pokój nr 1 - Kancelaria - Dziennik Podawczy
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Postępowanie unieważniono z pow: Uzasadnienie prawne:
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę 11 704 921,18 zł brutto którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena w najkorzystniejszej ofercie Konsorcjum firm: Konsorcjum firm: INTOP Tarnobrzeg sp. z o.o. – Lider Konsorcjum 39-400 Tarnobrzeg ul. Sienkiewicza 145 M, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. – Partner Konsorcjum ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki wynosi 19 124 577,10 zł a więc przewyższa podaną kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl drukuj