Liczba gości: 590
Data wszczęcia postępowania: 2018-04-09
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
prowadzący postępowanie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków
telefon: (48) (12) 417 21 79; 417 21 83; 616 37 07; 616 37 13
faks: (48) (12) 411 01 18
e-mail: krakow_przetargi@gddkia.gov.pl
sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl
godziny urzędowania: od 8:00 do 16:00
Przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej
przy ul. Mogilska 25 wraz z poprawą infrastruktury
Opis przedmiotu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót w budynku Oddziału w Krakowie GDDKiA, zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Mogilskiej 25:
• modernizację docieplenia przegród budowlanych w tym ścian piwnic, ścian fundamentowych, ścian zewnętrznych, stropodachu wentylowanego nad ostatnią kondygnacją;
• wykonanie nowych elewacji budynku;
• zmianę sposobu odprowadzania ścieków deszczowych z północnej części dachu;
• wykonanie nowej instalacji odgromowej – zewnętrznego urządzenia piorunochronnego;
• zmianę lokalizacji sprężarek klimatyzatorów na elewacji wraz z wykonaniem podkonstrukcji aluminiowej na elewacji utrzymującej sprężarki oraz lamele elewacyjne maskujące;
• remont fragmentu parkingu wraz z poprawą odwodnienia;
• wykonanie zjazdu dla niepełnosprawnych;
• remont schodów przy wejściu głównym.
Numer przetargu: O.KR.D-3.2412.1.2018
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane zostały wykonane w terminie nie dłuższym niż 182 dni licząc (zgodnie z kodeksem cywilnym) od daty podpisania umowy.
Wadium: TAK
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena (C) – 60 % = 60 pkt
Okres gwarancji jakości (G) – 20 % = 20 pkt
Doświadczenie Kierownika Budowy (KB) – 10 % = 10 pkt
Termin realizacji (R) – 10 % = 10 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) jest dostępna:
- bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Krystyna Łabunowska
Termin składania ofert: 2018-04-25 11:15:00
Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych, III piętro, pokój 303
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: Cena jedynej złożonej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Pełną treść informacji o unieważnieniu postępowania zamieszczono w rubryce: Załączniki.
klabunowska@gddkia.gov.pl drukuj