Liczba gości: 2381
Data wszczęcia postępowania: 2018-04-10
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Olsztynie
al. Warszawska 89, 10 083 Olsztyn
Przedmiot zamówienia: Dostawa tonerów i tuszy do urządzeń drukujących wielofunkcyjnych dla GDDKiA Oddział w Olsztynie wraz z podległymi Rejonami
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa tonerów i tuszy do urządzeń drukujących wielofunkcyjnych dla GDDKiA Oddział w Olsztynie wraz z podległymi Rejonami
Numer przetargu: O.OL.D-3.2414.1.2018.F-2
Termin realizacji: Realizacja zamówienia przewidywana jest sukcesywnie w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie lub do dnia, w którym pozostała do wykorzystania kwota wynagrodzenia będzie niewystarczająca do zlecenia dostaw objętych przedmiotem umowy – w zależności od tego co nastąpi wcześniej
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące 00/100);
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
Cena – 100 % = 100 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego - wiersz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Krawczyk, tel. (89) 521-28-08, fax (89) 521-28-83
Termin składania ofert: 2018-04-20 11:00:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w Siedzibie Zamawiającego przy Al. Warszawskiej 89 w Olsztynie, w pokoju nr 15 – KANCELARIA (parter)
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
akrawczyk@gddkia.gov.pl drukuj