Liczba gości: 70
Data wszczęcia postępowania: 2018-04-10
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
Adres: ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz
Przedmiot zamówienia: Wymiana uszkodzonych segmentów urządzeń dylatacyjnych blokowych na obiektach mostowych w km 1+333 oraz km 2+194 na drodze ekspresowej S10 – Południowa obwodnica Torunia.
Opis przedmiotu zamówienia: Wymiana uszkodzonych segmentów urządzeń dylatacyjnych blokowych na obiektach mostowych w km 1+333 oraz km 2+194 na drodze ekspresowej S10 – Południowa obwodnica Torunia.
Numer przetargu: GDDKiA.O.BY.D-3.2412.6.2018.25
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby Roboty zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 65 dni od daty zawarcia umowy.
Wadium: TAK / Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 3 100,00 PLN (słownie złotych: trzy tysiące sto 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena (C) - 60% = 60 pkt
Okres gwarancji jakości(G) - 20% = 20 pkt
Doświadczenie Kierownika robót (D) - 20 % = 20 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): dostępna na stronie internetowej Zamawiającego www.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Pan Marcin Frankowski tel. 052 323 45 78
Termin składania ofert: 2018-04-25 09:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6, pok. nr 15
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
www.gddkia.gov.pl drukuj