Liczba gości: 747
Data wszczęcia postępowania: 2018-04-13
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa

Prowadzący postępowanie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin
Przedmiot zamówienia: Wykonanie Kompleksowej Dokumentacji Projektowej dla przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubelskim na DK 19 na odcinku Turów – Radzyń Podlaski (budowa ciągu pieszo – rowerowego)” wraz z pełnieniem przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego.
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie Kompleksowej Dokumentacji Projektowej dla przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubelskim na DK 19 na odcinku Turów – Radzyń Podlaski (budowa ciągu pieszo – rowerowego)” wraz z pełnieniem przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego.
Numer przetargu: O.LU.D-3.2411.9.2018.ut
Termin realizacji: Szacuje się, iż termin realizacji Umowy wyniesie 24 miesiące od dnia udzielenia zamówienia.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 8 000,00 PLN (słownie złotych: osiem tysięcy złotych)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60% = 60 pkt
Doświadczenie personelu – 40% = 40 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ można pobrać nieodpłatnie ze strony internetowej Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Urszula Trzewik tel. 81 534 92 41
Termin składania ofert: 2018-05-21 11:00:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Lublinie
20-075 Lublin, ul. Ogrodowa 21
w Biurze Podawczym (Parter) pokój nr 3
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Konsorcjum:
Drogowa Inżynieria Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Jana Matejki 7
22-100 Chełm

Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej
„LISPUS” Marcin Dobek
ul. Matejki 7
22-100 Chełm
Cena: 694 568,70 zł
Data udzielenia zamówienia: 3.07.2018 r.
zam_publ_lublin@gddkia.gov.pl drukuj