Liczba gości: 377
Data wszczęcia postępowania: 2018-04-11
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław
Przedmiot zamówienia: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych DK 33 miejscowość Roztoki
Opis przedmiotu zamówienia: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych DK 33 miejscowość Roztoki
Numer przetargu: O.WR.D-3.2412.49.2018
Termin realizacji: Termin realizacji przedmiotu zamówienia jest jednym z kryterium oceny ofert

Najdłuższy możliwy termin wykonania zamówienia – 7 miesięcy od daty podpisania umowy
Najkrótszy możliwy termin wykonania zamówienia – 5 miesięcy od daty podpisania umowy
Wadium: TAK, Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 28 500,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia osiem tysięcy pięćset złotych 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

Cena (C) – 60 % = 60 pkt.
Okres Gwarancji (G) – 20 % = 20 pkt.
Termin Wykonania Zamówienia (T) - 20 % = 20 pkt.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ dostępna na stronie internetowej www.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Urszula Malinowska-Banach tel.: 071 33 47 370, fax.: 71 33 47 363 lub 71 36 70 086
e-mail: umalinowska@gddkia.gov.pl,
Termin składania ofert: 2018-04-25 09:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław, sekretariat (I piętro, pokój 1.01)
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: Na postawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm. ) – Zamawiający zawiadamia, że unieważnia postępowanie o udzielenie w/w zamówienia, ponieważ nie złożono żadnej oferty, która nie podlega odrzuceniu.
Liczba otrzymanych ofert: 0
drukuj