Liczba gości: 568
Data wszczęcia postępowania: 2018-04-11
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Olsztynie
al. Warszawska 89, 10 083 Olsztyn
Przedmiot zamówienia: Bieżące utrzymanie dróg krajowych w zakresie poboczy, korpusu drogowego, odwodnienia i chodników administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie w podziale na zadania
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie dróg krajowych w zakresie poboczy, korpusu drogowego, odwodnienia i chodników administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie w podziale na zadania :
Zadanie – Ełk 1:
- DK nr 16d, odcinek obwodnica Ełku od km 0+000 do km 5+401,
- DK nr 16, odcinek Ełk - Kalinowo - granica województwa od km 296+304 do km 323+234,
- DK nr 65a odcinek m. Ełk (ul. Przemysłowa, ul. Grajewska) od km 0+000 do km 5+134,
- DK nr 65, odcinek Ełk – Prostki - granica województwa od km 71+106 do km 89+792

Zadanie - Szczytno 1
- DK 53 km 25+825 do 80+693 Pasym-Rozogi-granica województwa;
- DK 57 km 65+793 do 112+994 Dźwierzuty-Wielbark-granica województwa;
- DK 58 km 37+466 do 105+574 Jedwabno-Ruciane Nida;
- DK 59 km 43+500 do 86+544 Mrągowo-Rozogi
Numer przetargu: O/OL.D-3.2412.18.2018.Z-1
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był zrealizowany sukcesywnie, zależnie od bieżących potrzeb Zamawiającego:
a) przez okres 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub
b) do wyczerpania wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy lub
c) do dnia, w którym pozostała do wykorzystania kwota wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy będzie niewystarczająca do zlecenia usług objętych przedmiotem zamówienia
– w zależności od tego co nastąpi wcześniej.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
Zadanie – Ełk 1: 12.500,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych)
Zadanie - Szczytno 1: 40.000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:
a) Cena – 60 % = 60 pkt
b) Okres gwarancji – 20 % = 20 pkt
c) Termin rozpoczęcia realizacji zlecenia – 20 % = 20 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Krzysztof Hodt, tel. (89) 521-28-08, fax (89) 521-28-83, e-mail: khodt@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2018-05-08 11:00:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
khodt@gddkia.gov.pl drukuj