Liczba gości: 640
Data wszczęcia postępowania: 2018-04-10
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
35-959 Rzeszów, ul. Legionów nr 20
Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu przez rzekę Trześniówka w miejscowości Jadachy, w ciągu drogi krajowej nr 9 Radom – Rzeszów w km 132+545 wraz z dojazdami
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu istniejącego mostu przez rzekę Trześniówka w miejscowości Jadachy, w ciągu drogi krajowej nr 9 Radom – Rzeszów w km 132+545 wraz z dojazdami.
Zamówienie obejmuje realizację robót połówkami, z zachowaniem jednokierunkowego ruchu kołowego w trakcie prowadzenia robót. Realizacja zamierzenia polega m.in. na:
- rozbiórce wyposażenia i niezbędnych elementów konstrukcyjnych na połowie obiektu,
- remoncie połowy istniejącego obiektu i dojazdów,
- przełożeniu ruchu na wyremontowaną połowę obiektu,
- rozbiórce elementów na pozostałej części obiektu i dojazdów,
- remoncie drugiej części obiektu wraz z dojazdami,
- wykonanie remontu umocnień koryta rzeki Trześniówka.
Numer przetargu: O.RZ.D-3.2411.9.2018
Termin realizacji: Proponowany termin realizacji zamówienia maksymalnie do 15.11.2018r., w tym:
1. Opracowanie inwentaryzacji stanu istniejącego i oceny stanu technicznego mostu
– do 2 tygodni od daty podpisania umowy,
2. Opracowanie projektu organizacji ruchu wraz z uzyskaniem zatwierdzenia -
do 21 dni od daty podpisania umowy,
3. Opracowanie koncepcji technicznej remontu mostu wraz z uzyskaniem zatwierdzenia
- do 30 dni od daty podpisania umowy,
4. Opracowanie materiałów do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych –
do 30 dni od daty podpisania umowy,
5. Opracowanie przedmiarów robót i STWiORB wraz z uzyskaniem zatwierdzenia
– do 45 dni od daty podpisania umowy,
6. Opracowanie projektu wykonawczego remontu obiektu (część opisowo – rysunkowa
i kosztorysowa) – do 31.10.2018r.,
7. Wykonanie robót budowlanych – maksymalnie do 15.11.2018r.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 14 000,00 PLN (słownie – czternaście tysięcy złotych)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena (C) – 60% = 60 pkt
Okres gwarancji (G) – 20 % = 20 pkt
Termin realizacji (T) – 20 % = 20 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Zamawiający informuje, że zamieszczane przez Zamawiajacego wszelkie pliki zawierające edytowalne wersje SIWZ lub jej fragmentów należy traktować jedynie jako materiał pomocniczy, a wersjami obowiązującymi są zawsze wersje zamieszczone w formacie pdf lub DjVu.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Jolanta Rożek - Wydział Zamówień Publicznych
Termin składania ofert: 2018-04-27 11:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
35-959 Rzeszów, ul. Legionów nr 20
pokój nr 1 - Kancelaria - Dziennik Podawczy
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowlane Stalmost sp. z o. o.
ul. 1-go Sierpnia 12
37-450 Stalowa Wola
Cena: cena brutto: 1 254 600,00
Data udzielenia zamówienia: 27.06.2018r.
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: Przedsiębiorstwo Budowlane Stalmost sp. z o.o.
ul. 1-go Sierpnia 12
37-450 Stalowa Wola
cena brutto: 1 254 600,00 zł
Oferta z najwyższa ceną: INTOP Tarnobrzeg sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 145M
39-400 Tarnobrzeg
cena brutto: 1 627 463,66 zł
sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl drukuj