Liczba gości: 1243
Data wszczęcia postępowania: 2018-04-11
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon: (68) 325-53-13, 327-10-68; faks (68) 325-34-68 sekretariat_zga@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: WYMIANA URZĄDZEŃ DYLATACYJNYCH NA OBIEKTACH MOSTOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE W PODZIALE NA 3 CZĘŚCI
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania:
WYMIANA URZĄDZEŃ DYLATACYJNYCH NA OBIEKTACH MOSTOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE W PODZIALE NA 3 CZĘŚCI:
CZĘŚĆ NR 1: WYMIANIA URZĄDZEŃ DYLATACYJNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA MOŚCIE MO-1 OBWODNICA GORZOWA WLKP. JEZDNIA LEWA DROGA KRAJOWA S3A KM 87+909 ORAZ WYMIANA URZĄDZEŃ DYLATACYJNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA WIADUKCIE WD-10 OBWODNICA GORZOWA WLKP. JEZDNIA LEWA DROGA KRAJOWA S3A KM 90+981
CZĘŚĆ NR 2: WYMIANA MODUŁOWYCH URZĄDZEŃ DYLATACYJNYCH WRAZ Z CZĘŚCIOWĄ WYMIANĄ NAWIERZCHNI NA MOSTACH GRANICZNYCH NAD RZEKĄ NYSA ŁUŻYCKA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 18, W KM 0+000 W MIEJSCOWOŚCI OLSZYNA
CZĘŚĆ NR 3: WYMIANA MODUŁOWYCH URZĄDZEŃ DYLATACYJNYCH WRAZ Z WYMIANĄ NAWIERZCHNI NA WIADUKCIE DROGOWYM NAD TORAMI PKP W MIEJSCOWOŚCI WILKOWO, W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 92 W KM 43+936
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1332 ze zm.) z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).
Numer przetargu: O.ZG.D-3.2412.6.2018
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany (nastąpi zgłoszenie zakończenia robót potwierdzone przez Zamawiającego) w terminie czterech miesięcy od daty podpisania umowy.
Wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
Część nr 1: 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100);
Część nr 2: 60 000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100);
Część nr 3: 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:
41 113012220030203604200005
(w tytule przelewu należy wpisać sygnaturę przetargu O.ZG.D-3.2412.6.2018)
b) poręczeniach bankowych;
c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
d) gwarancjach bankowych;
e) gwarancjach ubezpieczeniowych;
f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240).
3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą.
Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać – „Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowany przez Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra”
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium.
Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.
4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 2.a) IDW rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp.
6. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy:
1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 60% = 60 pkt.
Gwarancja jakości - 20% = 20 pkt.
Doświadczenie Kierownika Robót Mostowych - 20% = 20 pkt.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.gddkia.gov.pl.
Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP dnia 11-04-2018
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Hanna Kuliczkowska, Magdalena Kwiecień - w sprawach proceduralnych;
Damian Iliaszek, Michał Wilczak, Lucyna Berendt-Karkocka - w sprawach merytorycznych
Termin składania ofert: 2018-04-26 09:45:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 5 - Biuro Podawcze, parter, w terminie do 26/04/2018 do godziny 09:45
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Postępowanie unieważniono z pow: Część nr 2:
Powody unieważnienia postępowania (podać uzasadnienie faktyczne i prawne):
Uzasadnienie faktyczne:
W terminie składania ofert, tj. do dnia 26-04-2018 r. do godz. 9:45, w w/w postępowaniu – Część nr 2 - zostały złożone dwie oferty, przez następujące firmy:
1) BBR POLSKA Sp. z o.o., ul. Annopol 14, 03-236 Warszawa, z ceną ofertową brutto 1 189 173,84 złotych.
2) Konsorcjum firm: Lider: INTOP Skarbimierzyce Sp. z o.o., ul. Wiosenna 6, Skarbimierzyce
72-002 Dołuje, Partner: INTOP Warszawa Sp. z o.o., ul. Łukasza Drewny 70, 02-968 Warszawa,
z ceną ofertową brutto 1 385 891,31 złotych.
Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – Część nr 2 - wynosi brutto – 722 087,98 złotych. Z powyższego wynika, iż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Uzasadnienie prawne:
Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Część nr 3:
Powody unieważnienia postępowania (podać uzasadnienie faktyczne i prawne):
Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania:
W terminie składania ofert, tj. do dnia 26-04-2018 r. do godz. 9:45, w w/w postępowaniu – Część nr 3 - zostały złożone dwie oferty przez następujących Wykonawców: B2 Sp. z o.o.
i Konsorcjum firm: Lider: INTOP Skarbimierzyce Sp. z o.o. Partner: INTOP Warszawa Sp. z o.o.
1. Następujący Wykonawca został wykluczony z postępowania:
B2 Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 18, 02-092 Warszawa
2. Oferta następującej firmy została odrzucona:
Konsorcjum firm: Lider: INTOP Skarbimierzyce Sp. z o.o., ul. Wiosenna 6, Skarbimierzyce
72-002 Dołuje, Partner: INTOP Warszawa Sp. z o.o., ul. Łukasza Drewny 70, 02-968 Warszawa
Uzasadnienie prawne:
Art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Część nr 3 - Unieważnienie postępowania Część nr 2 - Unieważnienie postępowania Część nr 1 - Wybór najkorzystniejszej oferty - informacje w załączeniu:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Część nr 1:
BBR POLSKA Sp. z o.o.
ul. Annopol 14
03-236 Warszawa
Cena: cena netto: 1 287 673,80 zł
cena brutto: 1 583 838,78 zł
Data udzielenia zamówienia: Część nr 1:
08.06.2018r.
Liczba otrzymanych ofert: Część nr 1: 3
Część nr 2: 2
Część nr 3: 2
Oferta z najniższą ceną: Część nr 1:
BBR POLSKA Sp. z o.o.
ul. Annopol 14
03-236 Warszawa
cena brutto: 1 583 838,78 zł
Część nr 2:
BBR POLSKA Sp. z o.o.
ul. Annopol 14
03-236 Warszawa
cena brutto: 1 189 173,84 zł
Część nr 3:
B2 Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 18
02-092 Warszawa
cena brutto: 398 071,05 zł
Oferta z najwyższa ceną: Część nr 1:
B2 Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 18
02-092 Warszawa
cena brutto: 1 743 598,80 zł
Część nr 2:
Konsorcjum firm:
Lider: INTOP Skarbimierzyce Sp. z o.o.
ul. Wiosenna 6, Skarbimierzyce
72-002 Dołuje
Partner: INTOP Warszawa Sp. z o.o.
ul. Łukasza Drewny 70
02-968 Warszawa
cena brutto: 1 385 891,31 zł
Część nr 3:
Konsorcjum firm:
Lider: INTOP Skarbimierzyce Sp. z o.o.
ul. Wiosenna 6, Skarbimierzyce
72-002 Dołuje
Partner: INTOP Warszawa Sp. z o.o.
ul. Łukasza Drewny 70
02-968 Warszawa
cena brutto: 503 420,00 zł
sekretariat_zga@gddkia.gov.pl drukuj