Liczba gości: 533
Data wszczęcia postępowania: 2018-04-11
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu,
ul. Siemiradzkiego 5a, 60 - 763 Poznań
Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi krajowej nr 92 na odcinku Pniewy - Chełmno w zakresie ścieżki rowerowej i kanału technologicznego
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi krajowej nr 92 na odcinku Pniewy - Chełmno w zakresie ścieżki rowerowej i kanału technologicznego
Numer przetargu: O.PO.D-3.2413.26.2018
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby usługa została zrealizowana
Etap I - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej umożliwiającej uzyskanie prawomocnej decyzji na wykonanie robót drogowych (ZRID). Złożenie wniosku o uzyskanie w/w decyzji. -180 dni od dnia zawarcia umowy
Etap II - Uzyskanie prawomocnej decyzji na wykonanie robót drogowych (ZRiD). Przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji budowlanej, wykonawczej
i przetargowej umożliwiającej realizację zadania- 360 dni od dnia zawarcia umowy
Etap III - Wyniesienie granic w terenie, 450 dni od dnia zawarcia umowy
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 2 500,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące pięćset złotych 00/100 groszy).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena (C) 60 % = 60 pkt
Wiedza i doświadczenie personelu wykonawcy (D) 35 % = 35 pkt
Aspekt Społeczny (S) 5% = 5 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): www.gddkia.gov.pl. (bezpłatnie).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: w sprawach procedury przetargowej – Agnieszka Konieczna, tel. 61 8646-303,
Termin składania ofert: 2018-04-20 11:15:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o/Poznań
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań
Biuro Podawcze (parter)
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
przetargi.poznan@gddkia.gov.pl drukuj