Liczba gości: 514
Data wszczęcia postępowania: 2018-04-11
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
35-959 Rzeszów, ul. Legionów nr 20
Przedmiot zamówienia: Remont mostu przez rz. Młynówka w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka – Gr. Państwa w m. Trzcinica w km 201+248
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:
Remont mostu przez rz. Młynówka w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka - Gr. Państwa w m. Trzcinica w km 201+248

Zamówienie obejmuje realizację robót połówkami, ruch kołowy będzie odbywał się jednokierunkowo i będzie sterowany sygnalizacją świetlną. Realizacja zamierzenia polega na wykonaniu remontu jednego mostu w ciągu drogi krajowej nr 28.
Numer przetargu: O.RZ.D-3.2411.8.2018
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie:
do 5 miesięcy od daty podpisania umowy.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
7 000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena (C) – 60% = 60 pkt
Okres gwarancji (G) – 20 % = 20 pkt
Termin realizacji (T) – 20 % = 20 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Zamawiający informuje, że zamieszczane przez Zamawiajacego wszelkie pliki zawierające edytowalne wersje SIWZ lub jej fragmentów należy traktować jedynie jako materiał pomocniczy, a wersjami obowiązującymi są zawsze wersje zamieszczone w formacie pdf lub DjVu.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Bogdan Mleczko - Wydział Zamówień Publicznych
Termin składania ofert: 2018-04-27 11:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
35-959 Rzeszów, ul. Legionów nr 20
pokój nr 1 - Kancelaria - Dziennik Podawczy
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Modyfikacja treści SIWZ:
Postępowanie unieważniono z pow: Uzasadnienie prawne:
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzieleniu zamówienia, jeżeli nie złożono oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Uzasadnienie faktyczne:
W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl drukuj