Liczba gości: 559
Data wszczęcia postępowania: 2018-04-12
Zamawiający: Skarb Państwa
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53
00-874 Warszawa
Prowadzący postępowanie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań
Przedmiot zamówienia: Remont mostu przez rz. Wrześnicę w ciągu dk nr 15 w m. Września
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont mostu przez rzekę Wrześnicę w ciągu drogi krajowej nr 15 w km 112+845 w m. Września.
Numer przetargu: O.PO.D-3.2412.30.2018
Termin realizacji: Realizacja zamówienia max. do 9 listopada 2018r. Zgodnie z opisem kryterium oceny ofert Wykonawca będzie mógł zadeklarować krótszy termin.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 9.000,00 PLN (słownie złotych: dziewięć tysięcy 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 1) Cena - 60%
2) Termin wykonania zamówienia -15%
3) Aspekt społeczny - 10%
4) Okres gwarancji - 15%
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Barbara Matuszczak
Termin składania ofert: 2018-04-27 11:45:00
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego
ul. Siemiradzkiego 5a
biuro podawcze
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Postępowanie unieważniono z pow: Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 późn. zm.)
brak ofert
Liczba otrzymanych ofert: brak ofert
przetargi.poznan@gddkia.gov.pl drukuj