Liczba gości: 1329
Data wszczęcia postępowania: 2018-04-13
Zamawiający: Skarb Państwa
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53
00-874 Warszawa
Prowadzący postępowanie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań
Przedmiot zamówienia: Prace konserwacyjno-naprawcze przejścia podziemnego pod dk nr 92 w Przeźmierowie
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są prace konserwacyjno - naprawcze przejścia podziemnego pod drogą krajową nr 92 w Przeźmierowie.
Numer przetargu: O.PO.D-3.2412.28.2018
Termin realizacji: Realizacja zamówienia max. do 31.10.2018r. Zgodnie z opisem kryterium oceny ofert Wykonawca będzie mógł zadeklarować krótszy termin.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 20.000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 1) Cena - 60%
2) Termin wykonania zamówienia - 6%
3) Aspekt społeczny - 4%
4) Okres gwarancji - 30%
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Barbara Matuszczak
Termin składania ofert: 2018-04-30 11:45:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań
biuro podawcze
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Postępowanie unieważniono z pow: na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 późn. zm.) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
przetargi.poznan@gddkia.gov.pl drukuj