Liczba gości: 754
Data wszczęcia postępowania: 2018-04-12
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Olsztynie
al. Warszawska 89, 10 083 Olsztyn
Przedmiot zamówienia: Remont mostu przez jezioro Śniardwy w ciągu drogi krajowej nr 16 w km 255+486 w m. Okartowo
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Remont mostu przez jezioro Śniardwy w ciągu drogi krajowej nr 16 w km 255+486 w m. Okartowo.
Przedmiotowe zadanie obejmuje:
Wykonanie remontu istniejącego mostu, bez zmiany wymiarów gabarytowych ustroju nośnego i podpór oraz pozostałych parametrów technicznych, w tym i dotychczasowej nośności.
Zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje rozbiórkę i wykonanie nowych elementów wyposażenia mostu: izolacji, nawierzchni jezdni, konstrukcji chodników (opasek), barieroporęczy i płyt przejściowych za przyczółkami.
W okresie trwania robót związanych z remontem ruch kołowy i pieszy na moście zostanie utrzymany. Roboty realizowane będą tzw. metodą połówkową.
Numer przetargu: O/OL.D-3.2412.12.2018.Z-4
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 7 miesięcy od daty zawarcia umowy. Minimalny termin realizacji wynosi 4 miesięcy od daty zawarcia umowy. Termin realizacji stanowi kryterium oceny ofert.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:
Cena (C) – 60 % = 60 pkt
Okres gwarancji (G) – 25 % = 25 pkt
Termin realizacji (T) – 15 % = 15 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Krawczyk, tel. (89) 521-28-08, fax (89) 521-28-83, e-mail: akrawczyk@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2018-04-27 11:00:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
akrawczyk@gddkia.gov.pl drukuj