Liczba gości: 695
Data wszczęcia postępowania: 2018-04-12
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice
Przedmiot zamówienia: Roboty w zakresie napraw i utrzymania obiektów inżynierskich na terenie administrowanym przez GDDKiA Oddział w Katowicach Rejon Wysoki Brzeg
Opis przedmiotu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje:
1) wykonywanie robót i usług w zakresie napraw i bieżącego utrzymania drogowych obiektów inżynierskich administrowanych przez Rejon Wysoki Brzeg, w ramach zleceń prac utrzymaniowych,
2) wykonywanie robót i usług z zakresu napraw i bieżącego utrzymania nowo przejętych obiektów inżynierskich administrowanych przez Rejon Wysoki Brzeg, w ramach zleceń prac utrzymaniowych.

Przedmiot umowy będzie wykonywany w trybie „podstawowym” i „awaryjnym” w formie
zleceń prac utrzymaniowych. Tryb „podstawowy” i Tryb „awaryjny” został opisany w STWIORB.

Szczegółowo przedmiot niniejszego zamówienia został opisany w Tomach II – V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Numer przetargu: O.KA.D-3.2412.25.2018
Termin realizacji: Czas realizacji całego przedmiotu zamówienia: 48 miesięcy, licząc od dnia wydania przez Przedstawiciela Zamawiającego pierwszego polecenia rozpoczęcia Robót, z zastrzeżeniem
§ 3 ust. 6 i ust. 7 umowy (SIWZ TOM II).
Rozpoczęcie wykonywania Robót nastąpi niezwłocznie po podpisaniu Umowy, na pisemne polecenie Zamawiającego i w terminie wyznaczonym w tym poleceniu, z zastrzeżeniem § 20 ust. 4 Umowy (SIWZ TOM II).
Wykonawca zobowiązuje się pozostawać w pełnej gotowości do rozpoczęcia realizacji Robót.
Wadium: TAK
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 100 000,00 PLN (słownie złotych: sto tysięcy).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 60%
Doświadczenie personelu Wykonawcy - 30%
Czas reakcji - 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ dostępna jest na stronie internetowej www.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Natalia Szymura - Wydział Zamówień Publicznych
Termin składania ofert: 2018-05-09 09:45:00
Miejsce składania ofert: Oddział GDDKiA w Katowicach ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice pokój 303, III piętro
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FB Serwis S. A. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa
Cena: 8 463 587,86 zł
Data udzielenia zamówienia: 20/06/2018
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: 8 463 587,86 zł
Oferta z najwyższa ceną: 9 444 395,10 zł
nszymura@gddkia.gov.pl drukuj