Liczba gości: 596
Data wszczęcia postępowania: 2018-04-17
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
35-959 Rzeszów, ul. Legionów nr 20
Przedmiot zamówienia: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni na drogach krajowych oraz parkingach i placach na terenie województwa podkarpackiego na obszarze działania Oddziału w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
z podziałem na poniższe zadania:
*Zadanie nr 1: Rejon w Przemyślu,
*Zadanie nr 2: Rejon w Lesku
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni na drogach krajowych oraz parkingach i placach na terenie województwa podkarpackiego na obszarze działania Oddziału w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z podziałem na poniższe zadania:
*Zadanie nr 1: Rejon w Przemyślu
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni na drogach krajowych oraz parkingach i placach na terenie Rejonu w Przemyślu - Droga krajowa nr 94 odc. Rzeszów - Korczowa, 77 odc. Nowa Sarzyna – Przemyśl, 28 odc. Przemyśl – Medyka,
*Zadanie nr 2: Rejon w Lesku
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni na drogach krajowych oraz parkingach i placach na terenie Rejonu w Lesku - Droga krajowa
nr 28 odc. Zarszyn – Przemyśl i 84 odc. Sanok – Krościenko.
Numer przetargu: O.RZ.D-3.2411.11.2018
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie:
• Zadanie nr 1: Rejon w Przemyślu – 2 lata od daty podpisania umowy,
• Zadanie nr 2: Rejon w Lesku – 2 lata od daty podpisania umowy.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
1. Zadanie nr 1: 84 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100),
2. Zadanie nr 2: 86 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena „C” - 60% = 60 pkt
Oferowany termin rozpoczęcia realizacji zlecenia - 20% = 20 pkt
Oferowana wydajność dzienna - 20% = 20 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Zamawiający informuje, że zamieszczane przez Zamawiajacego wszelkie pliki zawierające edytowalne wersje SIWZ lub jej fragmentów należy traktować jedynie jako materiał pomocniczy, a wersjami obowiązującymi są zawsze wersje zamieszczone w formacie pdf lub DjVu.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Paweł Kloc - Wydział Zamówień Publicznych
Termin składania ofert: 2018-05-23 11:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
35-959 Rzeszów, ul. Legionów nr 20
Kancelaria
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl drukuj