Liczba gości: 1014
Data wszczęcia postępowania: 2018-04-17
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
35-959 Rzeszów, ul. Legionów nr 20
Przedmiot zamówienia: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni na drogach krajowych oraz parkingach i placach na terenie województwa podkarpackiego na obszarze działania Oddziału w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
z podziałem na poniższe zadania:
*Zadanie nr 1: Rejon w Przemyślu,
*Zadanie nr 2: Rejon w Lesku
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni na drogach krajowych oraz parkingach i placach na terenie województwa podkarpackiego na obszarze działania Oddziału w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z podziałem na poniższe zadania:
*Zadanie nr 1: Rejon w Przemyślu
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni na drogach krajowych oraz parkingach i placach na terenie Rejonu w Przemyślu - Droga krajowa nr 94 odc. Rzeszów - Korczowa, 77 odc. Nowa Sarzyna – Przemyśl, 28 odc. Przemyśl – Medyka,
*Zadanie nr 2: Rejon w Lesku
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni na drogach krajowych oraz parkingach i placach na terenie Rejonu w Lesku - Droga krajowa
nr 28 odc. Zarszyn – Przemyśl i 84 odc. Sanok – Krościenko.
Numer przetargu: O.RZ.D-3.2411.11.2018
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie:
• Zadanie nr 1: Rejon w Przemyślu – 2 lata od daty podpisania umowy,
• Zadanie nr 2: Rejon w Lesku – 2 lata od daty podpisania umowy.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
1. Zadanie nr 1: 84 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100),
2. Zadanie nr 2: 86 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena „C” - 60% = 60 pkt
Oferowany termin rozpoczęcia realizacji zlecenia - 20% = 20 pkt
Oferowana wydajność dzienna - 20% = 20 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Zamawiający informuje, że zamieszczane przez Zamawiajacego wszelkie pliki zawierające edytowalne wersje SIWZ lub jej fragmentów należy traktować jedynie jako materiał pomocniczy, a wersjami obowiązującymi są zawsze wersje zamieszczone w formacie pdf lub DjVu.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Paweł Kloc - Wydział Zamówień Publicznych
Termin składania ofert: 2018-05-23 11:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
35-959 Rzeszów, ul. Legionów nr 20
Kancelaria
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zadanie nr 1:
Konsorcjum Firm:
Lider – PBI Infrastruktura S.A.
ul. Kolejowa 10E,
23-200 Kraśnik
Partner – PBI WMB Sp. z o. o.
ul. Błonie 8,
27-600 Sandomierz

Zadanie nr 2:
ZOMIX S.C.
Grzegorz Zaleśny, Piotr Zaleśny
ul. Szklarniowa 4,
37-400 Nisko
Cena: Zadanie nr 1:
cena brutto: 11.978.354,51 zł

Zadanie nr 2:
cena brutto: 9.689.792,40 zł
Data udzielenia zamówienia: Zadanie nr 1:
03.09.2018

Zadanie nr 2:
11.09.2018
Liczba otrzymanych ofert: Zadanie nr 1:
2

Zadanie nr 2:
3
Oferta z najniższą ceną: Zadanie nr 1:
STRABAG Sp. z o. o.
ul. Parzniewska 10,
05-800 Pruszków
cena brutto: 10.723.087,85 zł

Zadanie nr 2:
ZOMIX S.C.
Grzegorz Zaleśny, Piotr Zaleśny
ul. Szklarniowa 4,
37-400 Nisko
cena brutto: 9.689.792,40 zł
Oferta z najwyższa ceną: Zadanie nr 1:
Konsorcjum Firm:
Lider – PBI Infrastruktura S.A.
ul. Kolejowa 10E,
23-200 Kraśnik
Partner – PBI WMB Sp. z o. o.
ul. Błonie 8,
27-600 Sandomierz
cena brutto: 11.978.354,51 zł

Zadanie nr 2:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o. o.
ul. Aleje Wojska Polskiego 74,
38-500 Sanok
cena brutto: 12.307.626,00 zł
sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl drukuj