Liczba gości: 631
Data wszczęcia postępowania: 2018-04-12
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie
70-340 Szczecin, al. Bohaterów Warszawy nr 33
Przedmiot zamówienia: Budowa przepustu w ciągu drogi krajowej nr 11 w km 78+460 w miejscowości Głodowa.
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:
Budowa przepustu w ciągu drogi krajowej nr 11 w km 78+460 w miejscowości Głodowa.
Przepust zlokalizowany jest w km 78+460 drogi krajowej nr 11. W ramach inwestycji planowana jest rozbiórka istniejącego przepustu i budowa nowego w formie przepustu z rury stalowej spiralnie karbowanej współpracującej z otaczającą zasypką gruntową.
Numer przetargu: GDDKiA O.Sz.D-3.2412.10.2018
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2018 roku.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
18 000 zł. (słownie złotych: osiemnaście tysięcy 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
Cena – 60 %
Okres rękojmi za wady fizyczne – 10 %
Doświadczenie kierownika budowy – 10 %
Czas utrudnień – 20 %
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Pani Aleksandra Zielińska i Pani Elwira Kolmajer – w sprawach dotyczących procedury o udzielenie zamówienia publicznego;
Termin składania ofert: 2018-04-27 10:50:00
Miejsce składania ofert: Oferty winny być złożone w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie przy al. Boh. Warszawy nr 33, w Sekretariacie pokój nr 10, w terminie do 27.04.2018 roku, do godziny 10:50.
Otwarcie ofert nastąpi w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad O/Szczecin przy al. Bohaterów Warszawy 33, w Szczecinie, w sali konferencyjnej, w dniu 27.04.2018 roku, o godzinie 11:00.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
drukuj