Liczba gości: 529
Data wszczęcia postępowania: 2018-04-12
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice
Przedmiot zamówienia: Roboty w zakresie naprawy i utrzymania elementów bezpieczeństwa ruchu i oznakowania dróg na terenie administrowanym przez GDDKiA Oddział w Katowicach Rejon w Częstochowie.
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowalne i usługi związane z bieżącym
utrzymaniem oraz naprawą elementów bezpieczeństwa ruchu i oznakowania pionowego, a także zapewnienie niezbędnych dostaw materiałów do bieżącego utrzymania służbie
liniowej GDDKiA.
Przedmiot zamówienia będzie wykonywany w trybie „podstawowym” i „awaryjnym”
w ramach poszczególnych zleceń. Tryb „podstawowy” i Tryb „awaryjny” został opisany
w STWIORB.
Numer przetargu: O.KA.D-3.2412.28.2018
Termin realizacji: Czas realizacji całego przedmiotu zamówienia: 36 miesięcy licząc od dnia wydania przez Przedstawiciela Zamawiającego pierwszego polecenia rozpoczęcia Robót, z zastrzeżeniem
§ 3 ust. 6 i ust. 7 umowy (SIWZ TOM II).
Wadium: TAK
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 15.000,00 PLN (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 60%
Doświadczenie personelu Wykonawcy - 30%
Okres Gwarancji - 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ dostępna na stronie internetowej www.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zbigniew Podsiadło - Wydział Zamówień Publicznych
Termin składania ofert: 2018-05-10 09:45:00
Miejsce składania ofert: Oddział GDDKiA w Katowicach
ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice, pokój nr 303 (III piętro, Wydział Zamówień Publicznych)
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Konsorcjum firm:
Inżynieria Ruchu Drogowego Sp. z o.o. ul. Św. Brata Alberta 121, 42-200 Częstochowa
Drog-Bud Sp. z o.o. Lubojenka ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa
Cena: 1 703 550,00 PLN
Data udzielenia zamówienia: 11.06.2018r.
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: 1 703 550,00 PLN
Oferta z najwyższa ceną: 1 840 987,74 PLN
zpodsiadlo@gddkia.gov.pl drukuj